Internetowa Kartoteka Mieszkańca

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zawiszów"
ul. Kazimierza Wielkiego 16-18
58-100 Świdnica
74 852-90-49, 852-91-48
biuro@zawiszow.pl

Regulamin indywidualnej wymiany stolarki okiennej obowiązujący w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Zawiszów" w Świdnicy

R e g u l a m i n

indywidualnej wymiany stolarki okiennej obowiązujący w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiszów” w Świdnicy.

 

Na podstawie  „Regulaminu użytkowania lokali i porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej  „Zawiszów” w Świdnicy”  uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1. Regulamin określa zasady oraz sposób finansowania indywidualnej  wymiany stolarki okiennej  w lokalach  mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiszów” w Świdnicy .

2. Wymiana stolarki okiennej musi być wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami ustawy- Prawo budowlane oraz zgodnie z wymogami określonymi w zezwoleniu na wymianę wydanym przez Spółdzielnię ( załącznik nr 1 ), w tym wymogami odnośnie podziału i kolorystyki zgodnymi z zatwierdzoną dokumentacją techniczną budynku.

3. Roboty związane z indywidualną wymianą stolarki okiennej –członek Spółdzielni posiadający odrębną własność lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze  własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu ,osoba posiadająca odrębną własność lokalu  oraz osoba wynajmująca  lokal mieszkalny od Spółdzielni- wykonuje we własnym zakresie.

 

§ 2

1. Środki finansowe na ekwiwalent za indywidualną wymianę stolarki okiennej tworzy się co roku ze środków przeznaczonych na remonty w wysokości zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

2. Ekwiwalent wynosi 100 zł/1m² wymienionego okna. Powierzchnia okna będzie wyliczana według dokumentacji technicznej budynku. Pozostałe koszty związane z wymianą stolarki pokrywa w całości osoba dokonująca wymiany okien.

3. Ekwiwalent wypłacany jest wyłącznie jednorazowo, przy pierwszej wymianie okna w danym lokalu mieszkalnym.

4. Ekwiwalent wypłacany jest na wniosek osoby zainteresowanej zawierający jej oświadczenie o terminie dokonanej wymiany, wymiarach, powierzchni i ilości wymienionych okien, rodzaju pomieszczeń, w których wymiana nastąpiła oraz zgodności wymienionych okien z wymaganą kolorystyką i podziałem ( załącznik nr 2 ).

5. Warunkiem przyznania dofinansowania jest uzyskanie zezwolenia na wymianę okien, o którym mowa w § 1 ust. 2.

6. Podstawą wypłaty ekwiwalentu za wymianę stolarki okiennej jest pisemne potwierdzenie faktu oraz prawidłowości wymiany przez uprawnionego pracownika Spółdzielni. Terminy dokonania przeglądu wymienionej stolarki okiennej będą wyznaczane według kolejności składania  wniosków o wypłatę ekwiwalentu.

7. Dofinansowanie do kosztów wymiany stolarki okiennej realizowane jest według kolejności wpływu podań o dofinansowanie na dziennik korespondencyjny Spółdzielni. Jeżeli środki finansowe przeznaczone w danym roku nie wystarczą na dofinansowanie wszystkich ubiegających się o nie osób, tworzy się listę osób oczekujących na dofinansowanie w kolejnym roku ( latach ) .

8. Osobie, która dokonała wymiany stolarki okiennej, nie spełniając warunków niniejszego Regulaminu, nie przysługuje prawo do otrzymania dofinansowania ze Spółdzielni.

9. W przypadku zaległości w zobowiązaniach finansowych wobec Spółdzielni, kwota przyznanego dofinansowania zostaje w pierwszej kolejności zaliczona na poczet tychże zaległości wraz z odsetkami za zwłokę.

10. Środki finansowe nie wykorzystane w danym roku powiększają fundusz remontowy w roku kolejnym.

11. Kwota dofinansowania zostaje przekazana na rzecz osoby uprawnionej z zastrzeżeniem postanowień pkt.9 - według jej wyboru-  poprzez wypłatę w kasie Spółdzielni, na konto czynszowe lokalu mieszkalnego  lub na rachunek bankowy.

 

§ 3

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia .

2. Traci moc „Regulamin indywidualnej wymiany stolarki okiennej obowiązujący w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiszów” w Świdnicy” uchwalony przez Radę Nadzorczą SM „Zawiszów” w dniu 22.02.2007r. –Uchwala Nr 4/2007.

3. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą SM „Zawiszów” w dniu  26.03.2019r. –Uchwała Nr 10/2019.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie obowiązywania Regulaminu ,o którym mowa w ust.2 ,a dotąd niezrealizowanych.

 

 

 

 


   Załącznik nr 1 

  Do „Regulaminu indywidualnej wymiany

   stolarki okiennej obowiązujący w

                                                   zasobach SM „Zawiszów” w Świdnicy.”

 

                                                                                                                                      

   Świdnica, dnia …………....................

 

Pani/Pan

………………………….

ul……………………….

58-100 Świdnica

 

L.dz.BT/…………/………………..

dot. Wydania zgody na wymianę stolarki okiennej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiszów” w odpowiedzi na pismo z dnia ……………………………. informuje, że wyraża zgodę na wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul……………………… w Świdnicy, polegających na wymianie stolarki okiennej w mieszkaniu przy zachowaniu dotychczasowego podziału okna i kolorystyki. Koszt  wymiany okien  w lokalu ponosi lokator. Wszelkie prace należy zrealizować zgodnie ze sztuką budowlaną, przy zachowaniu przepisów Prawa Budowlanego oraz w sposób nieuciążliwy dla pozostałych mieszkańców klatki. Jednocześnie informujemy, że za wszelkie szkody wynikłe podczas realizacji zadania odpowiada lokator. W przypadku jakichkolwiek uchybień lokator zobowiązany jest do ich usunięcia, a w przypadku nie wywiązania się z powyższego w ustalonym terminie zostanie obciążony kosztami naprawy.

Z poważaniem

W załączeniu:

1. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu za wymianę okien w lokalu mieszkalnym,

2. Regulamin indywidualnej wymiany stolarki okiennej obowiązujący w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiszów” w Świdnicy.

 


 

   Załącznik nr 2

                                                                           

  Do „Regulaminu indywidualnej wymiany

   stolarki okiennej obowiązujący w

                                                   zasobach SM „Zawiszów” w Świdnicy.”

 

 

 

Świdnica, dnia …………....................

 

…………………………

/ imię i nazwisko /

 

ul.……………………...  

tel....................                             

                                                                        Zarząd  SM „Zawiszów” w Świdnicy 

                                                   ul.K.Wielkiego 16-18

                                                58-100 Świdnica

                                       

 

 

WNIOSEK

o wypłatę ekwiwalentu za wymianę okien w lokalu mieszkalnym

 

Proszę o wypłatę ekwiwalentu za wymianę stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul……………………………………………zgodnie z postanowieniami „Regulaminu indywidualnej wymiany stolarki okiennejobowiązujący w zasobach SM „Zawiszów” w Świdnicy”.

 

Jednocześnie oświadczam, że w roku …………………… w w/w  lokalu została wymieniona następująca stolarka okienna :

 

 Wymiary zewnętrzne   okna w świetle ościeżnicy pow.[m2] ilość Rodzaj pomieszczenia
wymiar 570 x 1450typ 0/26 – 0/27 0,83    
wymiar 870 x 1450typ 0/28-0/29- 0/30 -0/31 1,26    
wymiar 1170 x 1450typ 0/32a – 0/33a 1,70    
wymiar 1470 x 1450typ 0/34 – 0/35 2,13    
wymiar 1770 x 1450 typ 0/36 – 0/37 2,57    

 

Drzwi balkonowe pow.[m2] ilość Rodzaj pomieszczenia
wymiar 870 x 2210typ 0B5/0 –0B6/0 1,92    
wymiar 870 x 2310typ 0B7/0 –0B8/2  2,01    

 

Wypłata ekwiwalentu :

a/ w kasie Spółdzielni*

b/ przekazanie na konto czynszowe lokatora*

c/ na rachunek bankowy* nr …………………………………………………………………

                                           ……………………………………………………………………

Jednocześnie informuję, że wymieniona stolarka okienna została  wymieniona  z zachowaniem dotychczasowego podziału i kolorystyki okien oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i  Prawem Budowlanym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zawiszów” w Świdnicy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na potrzeby związane z prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością statutową.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

 

Z poważaniem

 

*- niepotrzebne skreślić

 

 -2-

 

 

Wypełnia  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawiszów” w Świdnicy

 

Data potwierdzenia wymiany przez pracownika Spółdzielni…………………………………

 

 

Wymiary zewnętrzne okna w świetle ościeżnicy pow.[m2] ilość Rodzaj pomieszczenia uwagi
wymiar 570 x 1450typ 0/26 - /027 0,83         
wymiar 870 x 1450typ 0/28-0/29- 0/30 -0/31 1,26         
wymiar 1170 x 1450typ 0/32a – 0/33a 1,70         
wymiar 1470 x 1450typ 0/34 – 0/35 2,13         
wymiar 1770 x 1450 typ 0/36 – 0/37 2,57         

 

Drzwi balkonowe pow.[m2] ilość Rodzaj pomieszczenia uwagi
wymiar 870 x 2210typ 0B5/0 –0B6/0 1,92         
wymiar 870 x 2310typ 0B7/0 –0B8/2  2,01         

 

 

 

 

Czytelny podpis lokatora ………………………………………………………………….

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamknij

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.