Internetowa Kartoteka Mieszkańca

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zawiszów"
ul. Kazimierza Wielkiego 16-18
58-100 Świdnica
74 852-90-49, 852-91-48
biuro@zawiszow.pl

Regulamin użytkowania lokali i porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Zawiszów" w Świdnicy

REGULAMIN

użytkowania lokali i porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiszów” w Świdnicy

 

SPIS TREŚCI:

I. Postanowienia ogólne.

II. Utrzymanie stanu technicznego zasobów mieszkaniowych:

1. Obowiązki Spółdzielni.

2. Obowiązki użytkowników lokali mieszkalnych.

III. Utrzymanie czystości, porządku, higieny i estetyki w budynkach oraz ich otoczeniu.

IV. Pranie i suszenie bielizny.

V. Bezpieczeństwo pożarowe.

VI. Podstawowe normy współżycia społecznego mieszkańców.

VII. Postanowienia końcowe .

 

 

Zgodnie ze Statutem  SM „Zawiszów”, uchwala się co następuje:

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

§ 1.

Budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia w osiedlach spółdzielczych są własnością społeczną wszystkich członków. W interesie wszystkich mieszkańców winny one być utrzymane w należytym stanie i otoczone troskliwą opieką Spółdzielni oraz ogółu mieszkańców.

 

§ 2.

1.Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia Spółdzielni, zapewnienia czystości, ładu i porządku w budynkach i ich otoczeniu, podnoszenie estetyki osiedla oraz zapewnienie warunków zgodnego współżycia mieszkańców.

2.Przepisy regulaminu określają obowiązki Zarządu Spółdzielni, członków Spółdzielni oraz wszystkich mieszkańców osiedla w zakresie realizacji celów, o których mowa w § 2    ust. 1.

3.Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują członków Spółdzielni, a także osoby nie będące członkami, którym przysługuje własność lokali znajdujących się w budynkach należących do Spółdzielni, zwanych dalej „lokalami” lub spółdzielcze prawo do tychże lokali, najemców lokali oraz osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego, zwanych dalej zbiorczo „lokatorami” lub „użytkownikami”.

4.Osoby, o których mowa w ust. 3 są odpowiedzialne w zakresie postanowień niniejszego regulaminu, za wszystkie osoby wspólnie z nimi użytkujące lokal, stale czy czasowo, a nawet w nim chwilowo przebywające.

 

 

II. UTRZYMANIE STANU TECHNICZNEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH.

 

1. Obowiązki Spółdzielni.

 

§ 3.

Spółdzielnia obowiązana jest do przekazywania lokatorom mieszkań w stanie odpowiadającym obowiązującym normom i wymogom techniczno-użytkowym, określonym odpowiednimi przepisami techniczno-budowlanymi Prawa Budowlanego i przepisami wykonawczymi.

 

§ 4.

Spółdzielnia zobowiązana jest do wyegzekwowania od wykonawcy usunięcia wad i usterek wynikłych ze złego wykonania budynku lub wad materiałów budowlanych, ujawnionych w okresie rękojmi. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez wykonawcę – Spółdzielnia zapewni ich usunięcie na koszt wykonawcy.

 

§ 5.

Spółdzielnia obowiązana jest dbać o stan techniczny budynków, porządek i czystość w otoczeniu budynków, urządzeń stanowiących ich trwałe wyposażenie oraz pomieszczeń wspólnego użytku.  

 

 

§ 6.

Spółdzielnia obowiązana jest ponadto:

1)oznaczyć budynki, lokale i pomieszczenia znajdujące się na terenie osiedla przez umieszczenie na tych obiektach odpowiednich tabliczek informacyjnych lub numerów określających czyją własnością są te obiekty, przy jakiej ulicy się mieszczą i jaką liczbą porządkową są oznakowane,

2)zapewnić mieszkańcom dogodne i bezpieczne przejście do domów  i mieszkań, szczególnie w warunkach zimowych,

3)zabezpieczyć oświetlenie klatek schodowych, korytarzy, wejść do  budynków oraz pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku.

 

 

§ 7.

Naprawami w rozumieniu niniejszego regulaminu są roboty konserwacyjne, remontowe.

 

§ 8.

Do obowiązków Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali należy:

1) naprawa :

- instalacji wodnej  - do zaworów głównych łącznie z zaworem w mieszkaniu lub lokalu,

- instalacji kanalizacyjnej – pionów,

- instalacji elektrycznej - do zabezpieczenia w mieszkaniu  lub lokalu, 

2)naprawa całej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji systemu  rozliczania, bez wymiany zaworów i czujników uszkodzonych  przez  użytkownika,

3)naprawa polegająca na usunięciu zniszczeń powstałych wewnątrz lokalu na skutek niewykonania napraw należących do obowiązków Spółdzielni (np. usunięcie zacieków powstałych na skutek nieszczelności dachów itp.) lub wypłata odszkodowania za powstałe szkody,

4)naprawa i konserwacja domofonów, jednak gdy domofony należy wymienić to Spółdzielnia wykonuje usługę na koszt użytkownika  ( domofony są własnością użytkowników ),

5)naprawa, wymiana i legalizacja wodomierzy na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą,

6)dofinansowanie kosztów wymiany okien na zasadach określonych przez  Radę Nadzorczą.

 

§ 9.

Do obowiązków Spółdzielni należy:

- utrzymanie temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych zgodnie z obowiązującymi rzepisami ,

- utrzymanie temperatury ciepłej wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 10.

W przypadku występowania niedogrzania mieszkań, braku ciepłej wody –Spółdzielnia zobowiązana jest udzielić bonifikaty w opłatach, o ile zaistniały okoliczności i warunki określone w § 20 niniejszego regulaminu. Bonifikat w opłatach za centralne ogrzewanie nie stosuje się w przypadkach, gdy niedogrzanie spowodowane zostało niedostatecznym zabezpieczeniem lokalu przed wyziębieniem przez użytkownika lokalu.

 

 

 

2. Obowiązki użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych.

§ 11.

Lokator lub użytkownik jest obowiązany dbać o należytą konserwację zajmowanego lokalu  i innych przydzielonych mu pomieszczeń oraz dokonywać napraw urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie lokalu.

1.  Naprawy wewnątrz lokali niezaliczone do obowiązków Spółdzielni obciążają lokatorów i użytkowników zajmujących lokale.

2.  Do obowiązków lokatora i użytkownika zajmującego lokal w budynku Spółdzielni należy:

a) obowiązek odnowienia lokalu polegający na:

–   malowaniu sufitu i ścian lub tapetowanie ścian, z częstotliwością wynikającą z właściwości techniczno-estetycznych ,

–   malowaniu olejnym drzwi, okien (dwustronnie), malowaniu olejnym  grzejników i  rur, naprawa urządzeń techniczno-sanitarnych w mieszkaniu i lokalu użytkowym, łącznie z wymianą tych urządzeń.

b) naprawa urządzeń techniczno-sanitarnych w mieszkaniu i lokalu użytkowym, łącznie z wymianą tych urządzeń.

Do urządzeń techniczno-sanitarnych zalicza się:

– wannę łącznie z baterią, syfonem i natryskiem,

– zlewozmywak z syfonem i baterią,

– umywalkę z syfonem i baterią,

– miskę ustępową z sedesem i spłuczką,

– kuchenkę gazową z wyposażeniem,

c) naprawa i wymiana podłóg,

d) naprawa, konserwacja lub wymiana uszkodzonych zamków i zamknięć w drzwiach, oknach,

e) naprawa łącznie z wymianą osprzętu instalacji elektrycznej i gazowej w zajmowanym lokalu,

f)  naprawa lub wymiana instalacji wodnej od głównego zaworu w lokalu do odbiorników,

g) usuwanie zatkania przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych w lokalach mieszkalnych i użytkowych,

h) wymiana okien i drzwi balkonowych za zwrotem części poniesionych kosztów  wymiany, których wysokość określa Rada Nadzorcza,

i)  uzupełnianie oszklenia drzwi i okien oraz uzupełnianie kitu przy oszkleniach stolarki okiennej i drzwiowej.

3.Wszelkie uszkodzenia wewnątrz lokalu powstałe z winy lokatora i użytkownika lub jego domowników obciążają lokatora i użytkownika lokalu.

4.Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków lokatora i użytkownika lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko za odpłatnością  ze strony zainteresowanego lokatora i użytkownika lokalu, poza opłatami czynszowymi uiszczonymi za używanie lokalu.

5.Koszty naprawienia uszkodzonej  instalacji wodnej w  lokalu ponosi lokator i użytkownik lokalu.

6.Zarząd  Spółdzielni może wyrazić zgodę na czasowe pokrycie ze środków Spółdzielni kosztów, o których mowa w ust. 5. Czasowe pokrycie kosztów  realizowane jest poprzez zapłatę   udokumentowanego    wynagrodzenia na rzecz firmy wykonującej  usługę  usunięcia skutków awarii w lokalu, do wysokości wolnych środków przeznaczonych na przedmiotowy cel w planie remontów  Spółdzielni  na dany rok, przez okres nieprzekraczający 24 miesięcy od daty podjęcia przez Zarząd stosownej uchwały .

Zgoda na czasowe pokrycie kosztów możliwa jest po spełnieniu przez osobę zainteresowaną następujących warunków:

a) zgłoszenia do administracji Spółdzielni wystąpienia awarii w dniu  jej zaistnienia,

b) zlecenia naprawienia szkody  firmie wskazanej przez Spółdzielnię,

c) złożenia przez osobę zainteresowaną pisemnego wniosku o czasowe  pokrycie kosztów,        zawierającego szczegółowy opis okoliczności  i skutków awarii oraz   wysokość kosztów związanych  z naprawieniem   szkody wraz z fakturą VAT  wystawioną przez  firmę dokonującą   napraw,

d) stwierdzenia przez przedstawiciela Spółdzielni faktu naprawienia  szkody w lokalu,

e) złożenia przez osobę zainteresowaną pisemnego zobowiązania do spłaty kwoty wyłożonej przez Spółdzielnię w ratach  i terminach wskazanych w uchwale Zarządu, zawierającego w swej treści zastrzeżenie, że niespłacenie w terminie choćby jednej raty spowoduje wymagalność całego roszczenia.

 

§ 12.

1.Przydzielony lokatorowi  i użytkownikowi lokal może być używany wyłącznie na cele określone w decyzji przydziału lub w umowie   o ustanowienie prawa do lokalu.

2.Prowadzenie w mieszkaniu działalności handlowej, usługowej  lub produkcyjnej – bez zgody Zarządu Spółdzielni jest zabronione.

3.Główny lokator lokalu zobowiązany jest pod rygorem odpowiedzialności statutowej do przestrzegania przepisów meldunkowych.

4.Zamieszkiwanie w lokalu osób nie objętych przydziałem zobowiązuje głównego lokatora do bezzwłocznego powiadomienia o tym fakcie  Zarządu Spółdzielni.

 

§ 13.

Obowiązkiem każdego lokatora i użytkownika lokalu jest natychmiastowe zgłoszenie w Spółdzielni zauważonych awarii oraz uszkodzeń instalacji i urządzeń znajdujących się w budynku lub w jego otoczeniu (np. pęknięć i zatorów rur, zacieków z sufitów itp.) bez względu na przyczynę ich powstania oraz na to, kogo koszt naprawy będzie obciążać, jak też kontrola  co najmniej raz w miesiącu poprawności działania wodomierza- każdą nieprawidłowość należy niezwłocznie zgłosić do Spółdzielni

 

§ 14.

Obowiązkiem każdego mieszkańca jest bezzwłoczne zgłoszenie  w Spółdzielni wszelkich stwierdzonych wad i usterek w lokalu, a w szczególności w okresie rękojmi za wady.

 

§ 15.

1.Wszelkie przeróbki w lokalach instalacji wodnej, centralnego ogrzewania  ( w tym wymiana grzejników), gazowej, instalacji AZART,  instalacji   i urządzeń elektrycznych, względnie poważniejsze zmiany konstrukcyjne (stawianie lub rozbieranie ścianek działowych, zabudowa balkonów, zakładanie krat w oknach i na balkonach, instalowanie dodatkowych kranów i grzejników c.o. itp.) układanie glazury, boazerii, parkietów, paneli podłogowych, ściennych, podwieszanie sufitów, wymiana stolarki okiennej   i drzwi wejściowych do lokalu, montaż klimatyzatorów , mogą być dokonywane tylko za zgodą pisemną Zarządu Spółdzielni i  przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego.

2. W przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię nie zastosowania się  do postanowień § 15 ust.1 lokator lub użytkownik lokalu jest zobowiązany w terminie wskazanym przez Spółdzielnię, do przywrócenia stanu pierwotnego lokalu. W przypadku nie wywiązania  się z powyższego Spółdzielnia ma prawo do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim.  Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią obciąża użytkownika lokalu.

 

§ 16.

1.W przypadku stwierdzenia uszkodzeń instalacji elektrycznej lub gazowej należy niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię.

W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć zawór przy gazomierzu – po czym niezwłocznie zawiadomić pogotowie gazowe.

2.Zabrania się naprawy bezpieczników elektrycznych ( tzw. watowania ).

3.W przypadku strat wynikłych na skutek nieprawidłowej wymiany bezpieczników elektrycznych, kosztami obciążona zostanie osoba, która je spowodowała,

4.Zabrania się używania urządzeń elektrycznych powodujących zakłócenia w odbiorze programu radiowego i telewizyjnego.

5.Instalowanie we własnym zakresie oświetlenia oraz gniazd elektrycznych  w pomieszczeniach piwnicznych bez pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni jest zabronione.

6.Zabrania się likwidowania instalacji AZART wraz z gniazdem RTV  w mieszkaniu.

 

§ 17.

1.Samowolne wchodzenie na dachy budynków bez zgody Spółdzielni jest zabronione.

2.Przyłączanie się do zbiorowych anten telewizyjno-radiowych wymaga zgody Zarządu SM.

3.Zakładanie anten radiowo telewizyjnych i satelitarnych wymaga zgody Zarządu SM,

4.Zgodę na montaż anten krótkofalowych, CB-radio-  Zarząd podejmuje decyzję po przedstawieniu przez zainteresowanego pisemnej zgody wszystkich lokatorów w budynku.

 

§ 18.

1.Celem zapobieżenia marnotrawstwu nie należy pozostawiać w piwnicach, w korytarzach piwnicznych, w pralniach, suszarniach, wózkarniach, zapalonych świateł.

2.Nie należy blokować wyłączników oświetlenia klatek schodowych,  co powoduje awarie tych automatów oraz straty energii elektrycznej.

 

§ 19.

1.Na okres zimy lokatorzy lub użytkownicy lokali powinni pod rygorem nieotrzymania bonifikaty zabezpieczyć zajmowane przez siebie lokale przed utratą ciepła poprzez uszczelnienie okien i drzwi oraz okienek piwnicznych.

2.Wszyscy mieszkańcy wchodzący i wychodzący z budynku winni zamykać za sobą drzwi wejściowe.

Szczególną uwagę należy zwrócić na drzwi, przy których  zamontowane są grzejniki c.o., gdyż w przypadku niskich temperatur istnieje możliwość awarii całej instalacji  c.o.

 

§ 20.

Niedogrzanie lokalu lub brak ciepłej wody powinien zgłosić użytkownik w dniu stwierdzenia lub w najbliższym dniu roboczym do Spółdzielni, która ma obowiązek sprawdzenia reklamacji w obecności użytkownika. Niesprawdzenie reklamacji przez

Spółdzielnię jest równoznaczne z uznaniem roszczeń użytkownika lokalu do bonifikat w opłatach.

 

§ 21.

1.Z uwagi na ewentualność zaistnienia awarii w lokalach i mieszkaniach w czasie nieobecności użytkowników i konieczności jej usunięcia – użytkownicy w przypadku przewidywanej dłuższej nieobecności winni poinformować Spółdzielnię, gdzie znajdują się klucze do lokalu.

2.O poważniejszych uszkodzeniach urządzeń i instalacji w lokalach należy niezwłocznie zawiadomić Spółdzielnię, w przeciwnym razie użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody i straty, które mogą wyniknąć  w jego lokalu lub u sąsiadów wskutek zepsucia się instalacji lub urządzeń.

3.W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody lokator jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli lokator jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, Zarząd SM ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej, a gdy wymaga to pomocy Straży Pożarnej – także przy jej udziale.

4.Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność lokatora lub niepełnoletniej osoby stale z nim zamieszkującym Spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia lokatora, z czynności tych sporządza protokół.

5.W przypadku planowanych przeglądów technicznych informację należy wywiesić na klatkach schodowych.  

6.Po wcześniejszym ustaleniu terminu obowiązkiem lokatora jest udostępnienie Spółdzielni lokalu w celu:

a)dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu  wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenie zakresu niezbędnych prac i ich wykonania,

b)zastępczego wykonania przez SM prac obciążających użytkownika,

c)wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,

d)kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń  pomiarowych i podzielników kosztów oraz odczytu tych urządzeń.

 

III. Utrzymanie czystości ,porządku, higieny i  estetyki w budynkach oraz ich otoczeniu.

 

§ 22.

Prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnych budynków oraz w ich otoczeniu wykonują na zlecenie Spółdzielni firmy sprzątające.

Do obowiązków firm sprzątających należy w szczególności:

a)sprzątanie chodników, terenu przylegającego do budynku oraz pomieszczeń ogólnego użytku np. przedsionków, pierwszego poziomu korytarza, schodów do piwnic,

b)usuwanie z chodników śniegu, lodu oraz zapobieganie powstawaniu gołoledzi przez stosowanie środków zapobiegających temu zjawisku,

c)inne czynności zlecone przez Zarząd SM.

 

§ 23.

1.Do obowiązków lokatorów i użytkowników należy utrzymanie lokalu w należytym  stanie czystości i higieny.

2.Wszyscy mieszkańcy powinni przestrzegać czystości na klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach i pomieszczeniach wspólnie użytkowanych, garażach oraz na zewnątrz budynków.

3.Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do utrzymania czystości na klatkach schodowych.

4.Nie należy wyrzucać przez okna i drzwi balkonowe jakichkolwiek śmieci, odpadów, niedopałków, resztek żywności , itp.

5.Do muszli klozetowej nie wolno wrzucać śmieci, waty, kości, szmat, zapałek itp. W razie zapchania rur użytkownicy lokali położonych ponad miejscem zapchania rur zostaną obciążeni kosztami oczyszczenia.

6.Śmieci i odpadki należy wynosić do śmietników i pojemników usytuowanych na terenie osiedla. W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania na klatkach schodowych płynów, użytkownik obowiązany jest uprzątnąć zanieczyszczony teren.

7.Użytkownik, któremu przywieziono meble, sprzęt gospodarstwa domowego, itp. obowiązany jest natychmiast po wniesieniu w/w przedmiotów do mieszkania oczyścić cały teren, klatkę schodową i korytarz z pozostałych zanieczyszczeń i opakowań.

8.Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na terenie nieruchomości Spółdzielni, w szczególności na klatkach schodowych, w piwnicach, korytarzach oraz na terenie zieleńców, placów zabaw dla dzieci itp.

 

§ 24.

Trzepanie dywanów, chodników itp. może odbywać się wyłącznie w miejscach na ten cel przeznaczonych w godzinach od 8.00 do 20.00. Nie wolno trzepać i czyścić dywanów, pościeli, ścierek itp. na balkonach, loggiach, klatkach schodowych i z okien.

 

§ 25.

1.Opiekę nad trawnikami, kwietnikami, krzewami i drzewami powinni sprawować wszyscy mieszkańcy osiedla.

2.Zabrania się wykładania resztek żywności na trawnikach.

3.Mieszkańcy nie mogą samowolnie, bez zgody Spółdzielni, dokonywać nasadzeń  drzew i krzewów.

4.Podlewanie kwiatów na balkonach powinno odbywać się z umiarem, tak aby woda nie ściekała po murze, nie niszczyła elewacji, nie zabrudzała położonych niżej okien i balkonów.

5.Na balkonach i loggiach nie należy przechowywać przedmiotów oszpecających wygląd domu.

6.Niedopuszczalne jest umieszczanie przez mieszkańców na klatkach schodowych i w korytarzach piwnicznych takich przedmiotów, jak: rowerów, motocykli, wózków dziecięcych, materiałów budowlanych, mebli, opakowań po urządzeniach AGD i samych urządzeń itp.,

7.W przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię nie zastosowania się do postanowień § 25 ust.6, Spółdzielnia ma prawo do powierzenia usunięcia przedmiotów, o których mowa w ust.6 osobom trzecim.

Koszt usunięcia obciąża osobę do której należą przedmioty, a w przypadku gdy nie zostanie ustalona osoba odpowiedzialna za pozostawione przedmioty koszt ich usunięcia obciąża wszystkich użytkowników danej  nieruchomości.

 

 

 

IV. PRANIE I SUSZENIE BIELIZNY.

 

§ 26.

1.Z pralek domowych należy korzystać w sposób nie zakłócający spokoju sąsiadów. Zabrania się używania pralek w godzinach od 22.00 do 6.00.

2.Pralnie tworzone są jedynie na życzenie zainteresowanych lokatorów   i użytkowników,którzy ponoszą pełny koszt ich utrzymania  oraz adaptacji.Szczegółowe zasady rozliczeń określa umowa między zainteresowanymi osobami w budynku a Zarządem.

3.W pralni nie należy prać bielizny w celach zarobkowych.

4.Suszyć bieliznę w specjalnie na ten cel przeznaczonych pomieszczeniach (suszarniach).

5.Suszarnia służyć powinna wyłącznie do suszenia bielizny i nie wolno tam przechowywać żadnych przedmiotów (np. pralek).

6.Suszenie bielizny na trawnikach i terenach zielonych jest zabronione.

 

 

V. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE.

 

§ 27.

1.W razie wybuchu pożaru, bez względu na jego rozmiar, należy natychmiast zawiadomić Straż Pożarną, Komendę Policji i Spółdzielnię.
Fałszywe informowanie podlega karze.

2.Dla zabezpieczenia swobodnego poruszania się w czasie akcji gaszenia pożaru – nie wolno zastawiać korytarzy i przejść piwnicznych meblami, wózkami, motocyklami itp.

3.W piwnicach nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych.

4.Palenie papierosów i używanie niezabezpieczonego ognia na klatkach schodowych oraz w piwnicach jest zabronione.

5.Wszelkie instalacje elektryczne mają być utrzymane w dobrym stanie izolacyjnym w celu zapobieżenia przed zwarciem.

 

 

VI. PODSTAWOWE NORMY WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO MIESZKAŃCÓW.

 

§ 28.

1.Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców osiedla (domu) jest wzajemna pomoc i poszanowanie spokoju.

2.Dzieci powinny bawić się w miejscach na ten cel przeznaczonych. Należy przestrzegać aby dzieci nie bawiły się obok śmietników, na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych.

3.Na terenie osiedla (domu) w godzinach od 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna.

4.Zabrania się grillowania na balkonach i pod oknami.

5. W razie rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może:

a) w przypadku  spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu - w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu tego prawa,

b) w przypadku  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i prawa odrębnej własności lokalu - w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

 

§ 29.

1.Trzymanie w mieszkaniach psów, kotów i innych zwierząt jest dopuszczalne, o ile zwierzęta te nie zagrażają zdrowiu oraz nie zakłócają spokoju, a ich posiadacze są w stanie zagwarantować im odpowiednią opiekę i przestrzegać wymogów sanitarno-porządkowych.

2.Psy należy wyprowadzać na smyczy poza obręb domu, ze względu na szkody dokonywane przez psy w zieleni, w kwiatach i krzewach, spuszczanie ich ze smyczy na terenach osiedla  jest zabronione.

3.Za wszystkie szkody spowodowane przez psy lub koty w budynku i ich otoczeniu, a zwłaszcza na terenach zielonych – odpowiadają ich posiadacze.

4.Osoby posiadające psa lub kota obowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez psa lub kota na klatce schodowej lub w innych pomieszczeniach budynku służących do wspólnego użytku jak również  z ciągów pieszych na terenie osiedla.

5.Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, osoby posiadające psy obowiązane są bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących zasad postępowania w razie wystąpienia choroby zakaźnej psa.

6.Zabrania się hodowania zwierząt w piwnicach, a także w innych pomieszczeniach i miejscach wspólnego użytku oraz pomieszczeniach przynależnych.

7.O każdym przypadku choroby zakaźnej lub jej podejrzeniu należy niezwłocznie zawiadomić właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Spółdzielnię.

 

§ 30.

Parkowanie motocykli i samochodów jest dopuszczalne w miejscach wyznaczonych przez Spółdzielnię. O ile takich miejsc nie wyznaczono, parkować pojazdy wolno tam, gdzie nie utrudnia to komunikacji, nie powoduje niszczenia zieleni i chodników. Zapuszczanie silników w celach kontrolnych lub naprawczych w godzinach porannych, wieczornych i nocnych jest zabronione.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

§ 31.

1.Szafki reklamowe i szyldy na terenie osiedla mogą być instalowane po  uprzednim otrzymaniu zezwolenia Zarządu Spółdzielni.

2.Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracy administratorów, sprzątaczy i konserwatorów należy do kompetencji Zarządu Spółdzielni.

3.Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracy Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

4.Spotkania zainteresowanych członków SM z członkami Rady Nadzorczej  w pierwszy wtorek miesiąca od godziny 15.00 do 17.00.

 

 § 32.

Spółdzielnia zobowiązana jest informować mieszkańców o bieżących wydarzeniach, np. terminie usunięcia awarii, przeglądów budynków itp. W tym celu na każdej klatce schodowej budynku powinny być zawieszone tablice informacyjne. Niedopuszczalne jest przyklejanie ogłoszeń i informacji do ścian i drzwi wejściowych budynku.

 

§ 33.

W stosunku do użytkowników lokali nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu, Zarząd Spółdzielni może wystosować pisemne upomnienie.

 

§ 34.

Traci moc „Regulamin użytkowania lokali i  porządku  domowego”  - Uchwała Nr 550/2002 Rady Nadzorczej SM „Zawiszów” z dn.10.05.2002 roku.

 

§ 35.

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą SM „Zawiszów’  w dniu 19.02.2019r. -Uchwała Nr 7/2019.

 

 

 

 


Zamknij

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.