Internetowa Kartoteka Mieszkańca

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zawiszów"
ul. Kazimierza Wielkiego 16-18
58-100 Świdnica
74 852-90-49, 852-91-48
biuro@zawiszow.pl

Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w SM"Zawiszów" w Świdnicy

 

REGULAMIN

zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiszów” w Świdnicy.

 

SPIS TREŚCI:

I.Postanowienia ogólne.

II.Rozliczanie kosztów eksploatacji  i remontów zasobów mieszkaniowych.

III.Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania , dostawy ciepłej  wody oraz zimnej wody i ścieków.

IV.Rozliczanie kosztów zbiorczej dostawy gazu sieciowego.

V.Ustalanie opłat za użytkowanie lokali.

VI.Postanowienia  końcowe.

 

 

I. Postanowienia ogólne

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1/użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę będącą członkiem   Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub własność lokalu ,osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje własność lokalu, najemcę lokalu oraz osobę zajmującą lokal bez tytułu prawnego,

2/Spółdzielni lub jej organach – należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową „Zawiszów” w Świdnicy,

3/ lokalu – należy przez to rozumieć lokale mieszkalne i lokale użytkowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiszów” w Świdnicy. Za lokal użytkowy uważa się samodzielny lokal lub jego część wykorzystywaną  na cele inne niż mieszkalne.

§ 1

Celem rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwanej dalej GZM jest ustalenie  wysokości obciążeń poszczególnych lokali kosztami :

a/ eksploatacji , w skład której wchodzą:

- konserwacja domofonów i anten zbiorczych ,

- utrzymanie zieleni i organizacja infrastruktury osiedla,

- prace porządkowe,

- utrzymanie parkingów i dróg dojazdowych należących do Spółdzielni,

- wynagrodzenia i narzuty  GZM,

- prace ślusarskie, elektryczne, stolarskie ,ogólnobudowlane, wodno-kanalizacyjne i gazowe,

- energia elektryczna na cele ogólne,

- amortyzacja,

- opłaty bankowe,

- ubezpieczenia,

- materiały i przedmioty nietrwałe,

- odpis kosztów ogólnego zarządzania,

- odpis na fundusz remontowy,  zgodnie z planem remontów na dany rok,

- podatek od  nieruchomości , opłata za wieczyste użytkowanie gruntu,

- przegląd  instalacji gazowej,

- przegląd instalacji dymowej,

- obsługa informatyczna ,

- składki  na zrzeszenia spółdzielcze,

- ogłoszenia, przetargi,

- opłaty  telefoniczne,

- koszty pozostałe.

b/ dostawy energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania,

c/ dostawy ciepła do podgrzania wody,

d/ dostawy zimnej wody,

e/ dzierżawy pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych.

 

§ 2

Rozliczenie kosztów  GZM  przeprowadza się w okresach rocznych.

 

§ 3

Podstawą  do rozliczenia kosztów GZM i ustalenia opłat za używanie lokali jest roczny Plan Rzeczowo-Finansowy  uchwalany przez Radę Nadzorczą.

 

§ 4

Jeżeli w ciągu roku następują istotne zmiany czynników mających wpływ na wysokość kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi ,Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu SM „Zawiszów” może dokonać  korekty Planu Rzeczowo-Finansowego , rozliczania kosztów  oraz wymiaru opłat za używanie lokali.

 

§ 5

Po zakończeniu roku dokonywane  jest rozliczenie wyniku GZM. Różnica między kosztami a przychodami zwiększa odpowiednio koszty  lub przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku następnym.

 

§ 6

1. Fizycznymi jednostkami rozliczeniowymi  kosztów GZM są :

- powierzchnia  użytkowa lokalu  w m2 odnośnie kosztów  eksploatacji i remontów, kosztów centralnego ogrzewania  /dotyczy lokali nieopomiarowanych /,

- ilość osób zamieszkałych lub zameldowanych w lokalu oraz wykazanych w przydziale lub umowie dotyczącej lokalu jest podstawą do  naliczenia:

a/ kosztów  zużycia ciepłej  i zimnej wody oraz ścieków w lokalach nieopomiarowanych licznikami  lub opomiarowanych  licznikami niezalegalizowanymi,

b/ gazu – w mieszkaniach nieopomiarowanych licznikami,

c/ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- faktyczne zużycie określone za pomocą wskazań  urządzeń pomiarowych.

Zasady i rodzaje stosowanych jednostek rozliczeniowych określa Rada Nadzorcza

 

2. Powierzchnię użytkową  w lokalach mieszkalnych i użytkowych dla celów rozliczenia kosztów  gospodarki zasobami mieszkaniowymi  oblicza się wg norm obowiązujących.

    

II. Rozliczenie kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych.

  

1.Koszty eksploatacji zasobów mieszkaniowych rozlicza się jednolicie na całości zasobów Spółdzielni.

 

2. Nie obciąża się kosztami eksploatacji zasobów mieszkaniowych  lokali i pomieszczeń ogólnego użytku jak: pralnie , suszarnie ,przechowalnie wózków ,piwnice przeznaczone dla użytkowników lokali  oraz wygospodarowanych z piwnic lokali przeznaczonych na działalność społeczno-wychowawczą prowadzoną na rzecz członka Spółdzielni .

 

3. Stawki opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i użytkowe  administrowane przez Spółdzielnię  ustalane są na poziomie  kosztów własnych  wynikających z Planu Rzeczowo-Finansowego  na dany rok  ,zatwierdzonego  uchwałą Rady Nadzorczej.

  

III. Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody oraz zimnej wody i ścieków.

 

§ 7

1.1. Rozliczanie  kosztów dostawy energii cieplnej w zasobach Spółdzielni polega na:

- rozliczaniu między dostawcą energii cieplnej tj. Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej w Świdnicy a Spółdzielnią   zgodnie z umową  o dostawę energii cieplnej,

- rozliczaniu między Spółdzielnią a użytkownikami według zasad określonych w niniejszym regulaminie.

 

1.2. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się:

- powierzchnię użytkową lokali ,w których zainstalowane są grzejniki c.o.,

- powierzchnię pomieszczeń nie posiadających grzejników c.o. , a wchodzących w skład lokali mieszkalnych lub użytkowych  /itp. przedpokój, w.c., itp./ ogrzewanych pośrednio  ciepłem sąsiadujących pomieszczeń , zgodnie z projektem realizacyjnym.

 

1.3. Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej  centralnie: balkonów , loggi, klatek schodowych , pomieszczeń na wózki ,piwnic, suszarni, piwnic przeznaczonych na lokale użytkowe nie wyposażonych w grzejniki c.o., nie ogrzewanych  pośrednim ciepłem z przyległych pomieszczeń. 

 

1.4.Do urządzeń regulacyjno – pomiarowych dostawy ciepła do budynku  /zespołu budynków / zalicza się :

- licznik ciepła do pomiaru całkowitej ilości energii cieplnej dostarczonej  na cele  c.o. i  c.w.u.  ,

- licznik ciepła do pomiaru całkowitej ilości energii cieplnej zużytej na cele c.o.,

- automatykę węzłów cieplnych.

 
1.5.Do urządzeń  służących  do rozliczania ilości zużycia ciepła przez poszczególne lokale zalicza się podzielniki kosztów ogrzewania , liczniki ciepła, wodomierze ciepłej wody, a do urządzeń regulacyjnych  -przygrzejnikowe zawory termostatyczne.

 

1.6. Liczniki ciepła oraz podzielniki kosztów ogrzewania są własnością użytkownika lokalu.

 

1.7. Obowiązek wymiany i legalizacji liczników ciepła oraz koszt tejże wymiany i legalizacji  obciąża użytkownika lokalu.

 

1.8. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do udostępnienia lokalu osobie  upoważnionej przez Spółdzielnię celem odczytu wskazań urządzeń pomiarowych.

 

2. Koszty dostawy energii cieplnej  rozlicza się odrębnie dla każdej nieruchomości.

 

3.  Koszty dostawy energii cieplnej rozlicza się w roku kalendarzowym. Okres ten może być zmieniony w uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z dostawcą energii cieplnej.

3.1. Rozliczenie kosztów energii cieplnej z użytkownikami następuje po zakończeniu okresu grzewczego w III-cim kwartale następnego roku.

 

§ 8


Zasady ustalania opłat za dostawę energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania  i podgrzania wody.
 

1. Ustala się opłaty za dostawę energii cieplnej z Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ,wg następujących zasad:

1.1. Podziału kosztów zakupu energii cieplnej z Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na centralne ogrzewanie  i podgrzewanie wody dokonuje się na podstawie wskazań ciepłomierza głównego  i ciepłomierzy zainstalowanych na układzie centralnego ogrzewania.

 1.2. Globalna suma kosztów c.o. z uwzględnieniem nadwyżki lub niedoborów powstałych w wyniku wskazań zbiorczych ciepłomierzy podgrzania c.w.u. a wskazaniami wodomierzy c.w.u. w lokalach podlega rozliczeniu wg powierzchni użytkowej lokali.

1.2.1 W przypadku  budynku wyposażonego w instalację centralnego ogrzewania koszty centralnego ogrzewania rozlicza się jako sumę :

-opłaty stałej wynikającej z zapotrzebowania ciepła przypadającego proporcjonalnie do powierzchni użytkowej danego lokalu,

-opłaty zmiennej  wynikającej z ustalenia ilości GJ przypadających na dany lokal i ceny 1 GJ wg cennika dostawcy,

-kosztów obsługi oraz napraw  eksploatacyjnych węzła  cieplnego.

 1.3. Średni roczny koszt  ogrzewania 1m2 powierzchni wylicza się przez podzielenie sumy kosztów c.o. przez średnią powierzchnię lokali ogrzewanych:

a. koszty c.o. zostają zwiększone lub pomniejszone o kwotę nadwyżki lub niedoboru powstałego w wyniku zużycia c.w.u.

b. cena podgrzania 1m3 c.w.u. traktowana jest jako ostateczne rozliczenie kosztów podgrzania .

1.4. Wyliczony roczny koszt centralnego ogrzewania 1m2 różnicowany jest dla lokali użytkowych i mieszkalnych.

1.5. Koszt c.o. lokali mieszkalnych ustala się po odjęciu od globalnej kwoty kosztów  c.o. na lokale użytkowe.

 

2. Dla wszystkich budynków za c.o. i  c.w.u. ustala się opłatę jako sumę opłaty stałej, zmiennej oraz kosztów eksploatacji węzła:

- opłaty stałej wynikającej z zapotrzebowania ciepła przypadającego  proporcjonalnie na 1m2 p.u.,

- opłaty zmiennej wynikającej z ustalenia ilości  GJ i ceny 1 GJ wg cennika  dostawcy – ilość ciepła zużytego na 1m2 budynku i odniesiony do okresu rozliczeniowego oraz powierzchni lokalu,

- kosztów eksploatacji węzła wynikających z poniesionych nakładów na  naprawy eksploatacyjne oraz obsługę węzła cieplnego w przeliczeniu na 1m2 p.u.

 

3. W budynkach ,które są wyposażone w liczniki ciepła ,koszty dostawy ciepła dla ogrzania lokali i podgrzania wody są rozliczane indywidualnie dla budynków.

 

 § 9

Zasady rozliczeń kosztów  dostawy energii cieplnej na cele c.o. i c.w.u.

 

1.1. Koszty dostawy energii cieplnej z MZEC na potrzeby c.o. i c.w.u. w danym okresie rozliczeniowym ustala się według opłaty dwuczłonowej:

- opłaty stałej wynikającej z zapotrzebowania ciepła pomnożonej przez wartość MW, opłaty stałej za  usługi przesyłowe,

- opłaty zmiennej wynikającej z ilości dostarczonego ciepła wykazanego na liczniku pomnożonej przez cenę umowną GJ ,opłaty za usługi przesyłowe, opłaty za nośnik ciepła.

 

1.2. Koszty obsługi węzła cieplnego wynikają z zakresu  prac określonego w  umowie z firmą obsługującą węzeł cieplny  oraz kosztów napraw eksploatacyjnych węzła w celu utrzymania  prawidłowego funkcjonowania węzła cieplnego.

 

2. Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej na cele c.o. i.c.w.u. polega na porównaniu kosztów  poniesionych w danym okresie rozliczeniowym  z wielkością przychodów określonych  w § 8  i odnosi się do poszczególnych lokali w następujący sposób:

2.1. W przypadku lokali nie wyposażonych  w urządzenia pomiarowe c.o.  /opomiarowany węzeł cieplny/ różnice między kosztami dostarczenia energii a wpływami rozlicza się w stosunku do 1m2  p.u.m. , przy czym:

- niedobór winien być wpłacony przez użytkownika w pierwszym miesiącu po otrzymaniu rozliczenia,

- nadwyżka winna być zaliczona na poczet najbliższej opłaty czynszowej po otrzymaniu rozliczenia, o ile użytkownik nie wyda innej dyspozycji,

 2.2. W przypadku lokali wyposażonych w indywidualne podzielniki i liczniki ciepła c.o. rozliczeniu  podlegają odrębnie koszty za c.o. i  c.w.u.  z wpływami  za te media i dokonywane są  przez Spółdzielnię  po zakończeniu  okresu rozliczeniowego.  

Użytkownik   otrzymuje   rozliczenie kosztów c.o. i c.w.u. z wykazanymi nadpłatami lub  niedopłatami wynikającymi z różnicy między wpłaconymi zaliczkami na c.o. i c.w.u. ,a wyliczonymi kosztami c.o. i c.w.u.

Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet zobowiązań wobec SM,a nadwyżki nadpłaty pozostają do dyspozycji użytkownika.

Niedopłaty winny być  uregulowane przez użytkownika  w ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania rozliczenia.

Koszty stałe  rozliczane są  w stosunku do powierzchni użytkowej lokali opomiarowanych.

Koszty zmienne rozliczane są wg wskazań urządzeń pomiarowych. Suma kosztów stałych i zmiennych jest kosztem  ogólnym za zużyte ciepło w lokalach.

Po okresie rozliczeniowym użytkownik  otrzymuje rozliczenie kosztów c.o. z wykazanymi nadpłatami lub niedopłatami  wynikającymi z różnicy między wpłaconymi zaliczkami  i wyliczonymi kosztami c.o.

W przypadku nieuregulowania niedopłat w terminie wykazanym wyżej – użytkownik zostanie wezwany do zapłaty.

Brak wpłaty w terminie podanym w wezwaniu spowoduje:

a/ podjęcie przez Spółdzielnię wobec użytkownika działań egzekucyjnych,

b/ możliwość wyłączenia lokalu z systemu rozliczeń lokali opomiarowanych.

 

3. Zwrot z tytułu rozliczenia ciepła nie przysługuje najemcom lokali  spółdzielczych nie wyposażonych w urządzenia pomiarowe c.o., jak też  osobom, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego nie wyposażonego w urządzenia pomiarowe c.o. oraz prawo odrębnej  własności tego rodzaju lokalu.

 

4. Reklamacje dotyczące  rozliczenia ciepła  należy wnosić w terminie  do 30 dni po otrzymaniu rozliczenia – po tym terminie  reklamacje nie będą uwzględniane.

 

§ 10

 

1.W przypadku zainstalowania indywidualnych  urządzeń pomiarowych , rozliczanie należności  za zużycie  wody dokonywane   jest wg wskazań  tych urządzeń.

 

2. W mieszkaniach , w których nie zainstalowano urządzeń  pomiarowych zużycia wody /wodomierzy/ przyjmuje się ryczałtowe zużycie  wody na 1 zamieszkałą osobę  w następującej wysokości:

a / dla mieszkań wyposażonych w instalację ciepłej wody użytkowej  -za zimną wodę –  5,4 m3 , za ciepłą wodę – 3m3 na 1 osobę miesięcznie,

b / dla mieszkań nie posiadających  instalacji ciepłej wody  użytkowej – 3 m3 na 1 osobę  miesięcznie .

W przypadku:

a/ stwierdzenia niesprawności działania wodomierza ( nie działanie wodomierza, błędne wskazania pomiaru ), która nie została zgłoszona  Spółdzielni przez użytkownika lokalu,

b/ samowolnych przeróbek instalacji wodociągowej, wpływających na  wskazania  wodomierza,

c/ używania przyrządów i urządzeń mogących zakłócić prawidłową pracę wodomierza,

d/ zerwania lub naruszenia ( uszkodzenia ) plomb legalizacyjnych, naliczona zostaje opłata w wysokości dwukrotności ryczałtu ,o którym  mowa  wyżej.

2.1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest sprawdzić co najmniej raz w miesiącu ,czy wodomierz rejestruje  zużycie wody. Każdą nieprawidłowość należy niezwłocznie zgłosić do Spółdzielni.

 

3. Jeżeli wodomierze  zostały zainstalowane przez  użytkownika lokalu bądź zakupione łącznie z mieszkaniem ,a zostały uwzględnione przez  spółdzielnię ,podlegają  legalizacji stosownie do przepisów ustawy z dnia 11.05.2001r.-Prawo o miarach.

 

4. Za naprawę, wymianę, legalizację wodomierzy odpowiada Spółdzielnia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wodomierza z winy użytkownika, zerwania lub naruszenia ( uszkodzenia ) plomb legalizacyjnych oraz  demontażu wodomierza przez użytkownika, koszty wodomierza i jego  wymiany obciążają użytkownika lokalu.

 

5. W lokalach opomiarowanych wodomierzami po odczytaniu dwóch końcowych stanów zużycia wody  , Spółdzielnia wylicza  średnie zużycie  miesięczne wody w danym lokalu.

 

6. Użytkownik lokalu mieszkalnego jest zobowiązany do wpłaty kwoty wyliczonej przez Spółdzielnię  jako  zaliczki  na poczet  zużycia miesięcznego wody.
Użytkownik lokalu użytkowego zobowiązany jest do zapłaty za  zużycie wody na podstawie  dokonywanych co miesiąc odczytów wodomierzy, a zapłata za wodę następować będzie do 10-go każdego miesiąca, w oparciu o odczyt wodomierza z poprzedniego miesiąca,  na  podstawie faktur VAT wystawianych przez Spółdzielnię.

 

7. Odczyty wodomierzy  dokonywane są  przez Spółdzielnię przynajmniej 1 raz do roku, w terminie ustalonym przez Zarząd, przy uwzględnieniu, że rozliczenie zużycia wody następuje w IV kwartale danego roku.

 

8.  Użytkownik lokalu jest zobowiązany udostępnić osobom upoważnionym przez Spółdzielnię wodomierz w celu sprawdzenia, wymiany oraz dokonania odczytu. Przy dokonywaniu odczytu spisuje się i przyjmuje do rozliczenia stan wodomierza z dokładnością ,którą umożliwia odczytać dany wodomierz.

 

9.  Nieudostępnienie przez użytkownika lokalu wodomierza w celu  sprawdzenia, wymiany i dokonania jego odczytu, skutkuje naliczeniem dwukrotności opłat ryczałtowych za zużycie wody w wysokości określonej w § 10 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

 

10. Nadpłata zostanie zaliczona na poczet bieżących opłat, o ile użytkownik nie wyda innej dyspozycji , a niedopłata powinna być  uregulowana  w pierwszym miesiącu po otrzymaniu rozliczenia.

 

11. Użytkownicy lokali ,w których nie zamieszkuje żadna osoba będą obciążani opłatą miesięczną za 2m3 zimnej wody i kanalizacji oraz za 1m3 podgrzania c.w.u.

 

12. W przypadku zgłoszenia uszkodzenia wodomierza ,Spółdzielnia rozlicza zużycie wody wg średniej z trzech poprzednich okresów  rozliczeniowych.

 

13. Reklamacje dotyczące  rozliczenia zużycia wody należy wnosić w terminie  do 30 dni po otrzymaniu rozliczenia – po tym terminie  reklamacje nie będą uwzględniane.

 

14. Użytkownik opomiarowanego lokalu wnosi co miesiąc opłatę przeznaczoną na wymianę oraz legalizację  wodomierza jako składnik opłat za użytkowanie lokalu.

Wysokość opłaty ustala  Rada Nadzorcza .

 

IV. Rozliczenie kosztów zbiorczej dostawy gazu sieciowego.

 

§  11

1. W budynkach wyposażonych w zbiorcze urządzenia pomiarowe gazu sieciowego, koszty zużycia gazu  są ewidencjonowane  i rozliczane dla całości  zasobów mieszkaniowych  nieopomiarowanych .
2. Koszty zużycia gazu rozlicza się na poszczególne lokale proporcjonalnie do liczby zamieszkałych osób. 

 

V. Ustalanie opłat za użytkowanie lokali.

 

§ 12

1.Ustalone w wyniku rozliczeń obciążenia poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi  pokrywane są przez użytkowników lokali.

 

2. Członkowie zajmujący lokale mieszkalne na warunkach  lokatorskiego prawa do lokalu oraz własnościowego prawa do lokalu ,jak też osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługuje własność lokalu,  wnoszą opłaty na pokrycie kosztów w/g § 1 niniejszego  regulaminu.

 

3. Najemcy lokali użytkowych wnoszą opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji wymienionych w § 1 niniejszego regulaminu.

 

4. Stawki opłat za garaże obejmują:

- odpis na remonty,

- koszty utrzymania porządku na placach i  drogach garażowych,

- opłaty terenowe,

- ubezpieczenie,

- podatek od gruntów i nieruchomości.

- koszty  energii elektrycznej,

- koszty konserwacji,

- koszty ogólne,

- pozostałe koszty. 

 

§ 13

 

1. Podstawę do naliczania opłat, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. a , b  i c oraz w  §15 stanowi złożone przez  użytkownika lokalu z chwilą zasiedlenia lub wynajęcia lokalu, pisemne oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu, według  wzoru przygotowanego przez Spółdzielnię, o którym mowa w §15  ust. 2.

 

2. Użytkownicy lokali zobowiązani są na bieżąco informować Spółdzielnię o ilości osób zamieszkałych w lokalu oraz o każdej zmianie podanej wcześniej ilości osób, poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.

W wypadku zgłaszania zaprzestania zamieszkiwania w lokalu podstawę do zmiany naliczania opłat stanowi wydane przez właściwy organ gminy  zaświadczenie o wymeldowaniu danej osoby z lokalu mieszkalnego, bądź  o jej zameldowaniu w innej miejscowości.

 

3. W wypadku gdy zaprzestanie zamieszkiwania w lokalu wiąże się  z czasowym pobytem w innej miejscowości w związku z np. nauką w szkole, podstawę do zmiany naliczenia opłat stanowi pisemne oświadczenie zainteresowanego wraz z dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi pobyt ,takimi jak: ważna legitymacja studencka ( szkolna ), potwierdzenie z dziekanatu o nauce, zaświadczenie o zamieszkiwaniu w innej miejscowości .

 

4. W razie gdy lokal zostanie wynajęty, podstawę do zmiany naliczenia opłat stanowi pisemne  oświadczenie zainteresowanego wraz ze wskazaniem ilości osób zamieszkujących lokal w  trakcie trwania najmu.

 

5. Po upływie roku od ich złożenia ,ważność dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4 wymaga uaktualnienia. 

 

6. Minimalnym okresem, w którym może dojść do zmiany naliczenia opłat  jest jeden miesiąc.

 

7. Zmiana w naliczeniu opłat obowiązuje :

- od  miesiąca ,w którym złożono oświadczenie – w przypadku złożenia  oświadczenia w terminie  do 17-go dnia miesiąca za dany miesiąc,

- od miesiąca następującego po miesiącu ,w którym złożono oświadczenie –  w przypadku złożenia  oświadczenia w terminie po 17-tym dniu danego miesiąca.

 

§ 14

 

Zasady ustalania opłat za dostawę energii elektrycznej do boksów garażowych

 

1. Koszty zużycia energii elektrycznej w boksach  garażowych ustala  się w oparciu o wskazania liczników elektrycznych zainstalowanych  w poszczególnych pomieszczeniach garażowych. Rozliczenie kosztów zużycia energii następuje  w IV kwartale danego roku.Termin dokonania odczytu liczników ustala  Zarząd.

 

2. Użytkownicy boksów garażowych są obowiązani udostępniać  przedstawicielom Spółdzielni liczniki energii elektrycznej celem ich  odczytu.

 

3. W razie nie udostępnienia licznika do odczytu, mimo ogłoszenia przez  Spółdzielnię pisemnego komunikatu o terminie odczytu liczników oraz pisemnego wezwania użytkownika skierowanego na jego adres  korespondencyjny zgłoszony w Spółdzielni, użytkownik płaci z tytułu  korzystania z energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym, opłatę  obliczoną jako iloraz różnicy całości kosztów  energii elektrycznej zużytej  we wszystkich boksach  garażowych  ( ustalonej w oparciu o wskazania - licznika głównego  zainstalowanego  w budynku garażowym ) i kosztów ustalonych w oparciu  o wskazania  liczników zainstalowanych w poszczególnych garażach oraz ilości garaży, w których liczniki nie zostały   udostępnione do odczytu.

 

4. Jeżeli użytkownik udostępni licznik do odczytu w kolejnym okresie  rozliczeniowym, ustalenie opłaty rocznej za ten okres następuje  w oparciu o wskazania licznika ustalone od daty ostatniego odczytu.

W takiej sytuacji przy ustalaniu wysokości opłaty rocznej nie uwzględnia się opłaty, o której mowa w     ust. 3.

Jeżeli wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3 przewyższy wysokość opłaty  ustalonej w oparciu o wskazania licznika, Spółdzielnia nie jest zobowiązana do zwrotu zapłaconej przez użytkownika różnicy w opłatach.

 

   §15

 

Zasady ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

1. Użytkownicy lokali zobowiązani są do uiszczania wraz z opłatami  za lokal, opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się comiesięcznie, według aktualnej stawki określonej uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy, w oparciu o liczbę osób zamieszkujących w lokalu.

 

2.  W celu ustalenia przez Spółdzielnię wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, użytkownicy lokali zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia według wzoru przygotowanego przez Spółdzielnię, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

3.  W wypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, albo zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w złożonym oświadczeniu, Spółdzielnia uprawniona jest do zweryfikowania danych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z pomocą dostępnych Spółdzielni informacji oraz do naliczenia tychże opłat w oparciu o zweryfikowane dane .

 

 § 16

 

Powstawanie obowiązku wnoszenia opłat  czynszowych , terminy wnoszenia opłat oraz kary za zwłokę  w zapłacie  lub za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego

 

1. Opłata za lokal  jest naliczana z chwilą wydania lokalu  bądź od daty określonej w umowie najmu.

Najemcy lokali mieszkalnych opłacają  czynsz w wysokości  odpowiadającej kosztom eksploatacji  i remontów ponoszonych przez członków Spółdzielni.

 

2. W przypadku niedopełnienia formalności lub nie zgłoszenia się po odbiór lokalu w terminie określonym  w pisemnym wezwaniu , opłatę nalicza się od dnia odbioru określonego w tym wezwaniu.

  

3. Opłatę za dany miesiąc należy uiszczać do dnia 17-go każdego miesiąca , a w odniesieniu do najemców  -zgodnie z umową  najmu. Opłata za wodę w lokalu mieszkalnym płatna jest zaliczkowo do 17-go dnia każdego miesiąca, a w lokalu użytkowym zgodnie z zasadami określnymi w § 10 ust.6.

   

4. Od nie wpłaconych w terminie  należności za użytkowanie lokalu Spółdzielnia pobiera odsetki ustawowe.

 

5. W przypadku zwrotu nadpłaty czynszowej na konto bankowe użytkownika/ zgodnie z jego dyspozycją, pobierana jest opłata za przelew w wysokości wynikającej z bankowej taryfy opłat i prowizji.

 

6. O każdorazowej zmianie opłaty  Spółdzielnia  informuje członków ,którym przysługuje spółdzielcze  prawo do lokalu lub własność lokalu oraz  osoby niebędące członkami, którym przysługuje własność lokalu, poprzez  wywieszenie  stosownych zawiadomień na tablicach ogłoszeniowych w klatkach schodowych lub  powiadomień indywidualnych.

 

7. Osoby  korzystające  bez tytułu  prawnego z lokalu mieszkalnego opłacają do czasu  opróżnienia  lokalu  odszkodowanie ,określone w „Ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego”.

 

8. Przepis ust.6 stosuje się odpowiednio do osób ,które uzyskują prawo do lokalu socjalnego, a odmówiły  przyjęcia  proponowanego lokalu socjalnego.   

  

9. Nadwyżki środków uzyskanych w następstwie  opłat przewidzianych  w ust. 6 i 7 pomniejszają koszty zasobów mieszkaniowych.

 

 

Bonifikaty w opłatach i odszkodowania.

 

§ 17

 

1.W ramach pobieranych opłat za użytkowanie lokali , Spółdzielnia zobowiązana jest stosować  bonifikaty w przypadkach:

a/ niedogrzania lokalu w okresie grzewczym,

b/ braku ciepłej wody użytkowej,

c/ obniżenia  standardu  użytkowania lokalu.

Bonifikaty wynikają z odpowiednich przepisów prawa . 

 

§ 18

 

1. Zarząd Spółdzielni  podejmuje decyzję o przyznaniu odszkodowania w formie obniżenia opłat za używanie lokalu.

 

2. Zarząd przy  przyznaniu  odszkodowania bierze pod uwagę przyznany wcześniej upust zgodnie z postanowieniami  niniejszego regulaminu.

 

3. Przyznanie  przez Zarząd odszkodowania  jednoznacznie  ustala działania ,które zostaną podjęte w celu poprawy warunków mieszkaniowych.

 

 § 19

 

 1. Bonifikat ,o których mowa w § 17  nie stosuje się w odniesieniu do opłat ustalonych według   wskazań urządzeń pomiarowych.

 

2. Bonifikaty  / i odszkodowania/ w opłatach  rozlicza się w okresach miesięcznych:

- globalne kwoty  udzielonych bonifikat  w opłatach stanowią  zmniejszenie  wpływów gospodarki zasobami  mieszkaniowymi,

- bonifikaty i odszkodowania zostają uznane po spełnieniu wymogów określonych w „Regulaminie użytkowania lokali i porządku domowego SM „Zawiszów”.

 

VI. Postanowienia końcowe.

 

 § 20

 

Traci moc „Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokalu”- Uchwała Nr 549/2002 Rady Nadzorczej SM „Zawiszów” z dnia 10.05.2002r.

 

 § 21

 

Regulamin niniejszy został  uchwalony przez Radę Nadzorczą  SM „Zawiszów” w  dniu  28.05.2019r. – Uchwała  Nr 22/2019 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załącznik Nr 1

do „Regulaminu zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiszów”

 

 

 

…………………………………………………………………                                        Świdnica, dnia ……………………

/imię i nazwisko/

 

…………………………………………………………………

 /adres/

 

 

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE  LICZBY OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU

 

 

Cel złożenia oświadczenia (zaznaczyć właściwy kwadrat)

     □ oświadczenie pierwsze

     □ korekta oświadczenia z dnia …………………………/ uzasadnienie zmiany………………………………………

        …………………………………………………………………………………………………………………………………..……/

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:

1.   Lokal mieszkalny nr…………w budynku przy ulicy………………………………………………………………………

      zamieszkuje…………………… (podać liczbę osób).

 

2.  W lokalu mieszkalnym pod w/w adresem (zaznaczyć właściwy kwadrat)

     □  jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów

     □ nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów

 

Powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem mając świadomość, że za składanie fałszywych oświadczeń mających na celu osiągnięcie nienależnej korzyści majątkowej grozi odpowiedzialność karna (art. 286 k k).

Ponadto zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Administracji Spółdzielni o jakiejkolwiek zmianie liczby osób zamieszkujących w w/w lokalu mieszkalnym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zawiszów” w Świdnicy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na potrzeby związane z prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością statutową.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

 

 

……………………………………………………………………

  czytelny  podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996r.

2. „Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz  ustalania opłat za używanie lokali w   Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiszów”   w Świdnicy”.

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

Zamknij

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.