Internetowa Kartoteka Mieszkańca

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zawiszów"
ul. Kazimierza Wielkiego 16-18
58-100 Świdnica
74 852-90-49, 852-91-48
biuro@zawiszow.pl

Statut SM Zawiszów

 

S T A T U T

 Spółdzielni Mieszkaniowej „ZAWISZÓW”

/obowiązujący od dnia 28.06.2018r./

 

 Spis treści:

 

I. Postanowienia ogólne § 1-§ 6.......................................................................... .....1
II. Członkowie § 7-§ 12...........................................................................................3

III. Prawa i obowiązki członków § 13-§ 15..................................................................9

A. Postanowienia ogólne §13-§14..............................................................................9

B. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze § 15............................................................. 14

IV. Prawa do lokali § 15- § 60.................................................................................17

A. Postanowienia ogólne §16……..............................................................................17

B. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego § 17-§ 25............................17

C. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu § 26-§ 40............................................26

D. Prawo odrębnej własności § 41- § 52...................................................................31

E. Zamiany lokali § 53...........................................................................................37

F. Najem lokali § 54..............................................................................................37

G. Opłaty za używanie lokali § 55-§ 59....................................................................38

H. Podział napraw wewnątrz lokali na obciążające spółdzielnię i członków,

    rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu § 60......................................42

V. Ustanie członkostwa § 61- § 62..........................................................................43

VI. Organy Spółdzielni § 63- § 82...........................................................................44

A. Walne Zgromadzenie § 66- § 72.........................................................................45

B. Rada Nadzorcza § 73-§ 78.................................................................................52

C. Zarząd § 79- § 82.............................................................................................56

VII. Gospodarka Spółdzielni § 83- § 85....................................................................57

VIII. Postanowienia końcowe § 86-87......................................................................59

 

 

 

I.Postanowienia ogólne
 

§ 1

1. Spółdzielnia nosi nazwę SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZAWISZÓW” i zwana jest dalej Spółdzielnią.

2. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie niniejszego statutu, ustawy z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia  15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i innych ustaw.

 

§ 2

1. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Świdnica.

2. Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.

 

§ 3

1.Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków i ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

 

2. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

- obsługa nieruchomości na własny rachunek,

- zagospodarowanie, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

- wynajem nieruchomości na własny rachunek,

- zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,

- działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem.

 

3. Cele Spółdzielni oraz przedmiot jej działalności realizowane są poprzez:

1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,

2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków prawa odrębnej własności do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w  garażach  wielostanowiskowych,

3)budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,

4)udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,

5)budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

 

§ 4

Dla realizacji zadań określonych w § 3 Spółdzielnia:

1) prowadzi działalność inwestycyjną,

 

2) zarządza nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub mienie jej członków nabyte  na podstawie ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zwanej  dalej „u.s.m.” lub „ustawą”,”

 

3) zarządza nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków- na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości,

 

4) prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną.

 

§ 5

1.Spółdzielnia prowadzi inną działalność gospodarczą, związaną bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w § 3, w zakresie:

-działalności budowlanej i remontowej na potrzeby własne i na rzecz osób trzecich,

-nabywania terenów na własność,

-działalności w zakresie usług inwestycyjnych, w tym usług inwestora zastępczego i nadzoru inwestycyjnego na potrzeby własne i na rzecz osób trzecich,

-działalności gospodarczej mającej na celu pozyskiwanie środków finansowych,

-działalności w dziedzinie rynku kapitałowego w celu uzyskania odsetek od pożyczek, wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych.

 

2.Pożytki i inne dochody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie innej działalności na rzecz członków.

 

§ 6

1.Spółdzielnia może tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych, dla realizacji zadań określonych w § 5 ust.1.

 
2.Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o utworzeniu lub przystąpieniu do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpieniu z nich jest Walne Zgromadzenie, które również podejmuje decyzję w przedmiocie zbycia części udziałów (akcji) tych organizacji.
 

II.Członkowie.

§ 7

1. Członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:

1) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;

 

2) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

 

3) której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

 

4) której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własności”; lub

 

5) będąca założycielem Spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 9 u.s.m.

 

2. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im  wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie  spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego  albo prawa odrębnej własności lokalu.

 

3. Członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywa własności lub będąca założycielem Spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 9 u.s.m. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

 

4. Członkiem Spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem Spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Przepis art. 16 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w Spółdzielni.

 

5. Członkostwo w Spółdzielni powstaje z chwilą:

1) nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

 

2) nabycia ekspektatywy własności;

 

3) zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

 

4) zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej;

 

5) upływu terminu jednego roku, o którym mowa w art. 15 ust. 4 u.s.m., w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 u.s.m., jeżeli przed  upływem tego terminu jedna z osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 lub 3 u.s.m. złożyła pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie  spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem  pkt 6;

 

6) prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego przez Spółdzielnię, o których mowa w art. 15 ust. 4 u.s.m., w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 u.s.m., jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba;

 

7) wpisania Spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób będących założycielami Spółdzielni.

 

6. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do osób, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącego, o których mowa w art. 1719 u.s.m.,lub do ułamkowego udziału we współwłasności  garażu wielostanowiskowego, o którym mowa w art. 271 u.s.m.  

 

7. Członkiem Spółdzielni może być najemca, o którym mowa w art. 48 ust. 1.u.s.m. Przepisy dotyczące członkostwa właścicieli lokali stosuje się odpowiednio.

 

8. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu  wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w Spółdzielni.

 

§ 8

1.Kolejność zaspokajania potrzeb lokalowych członków ustala się na podstawie dotychczas zawartych umów określających kolejność przydziału, w kolejności numerów tych umów, a następnie według daty przystąpienia do Spółdzielni.

 

2. W kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust.1 członek ma prawo do  uzyskania w budynkach nowobudowanych spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu, o ile w wyznaczonym przez Zarząd terminie przystąpi do zawarcia umowy o budowę lokalu w celu ustanowienia tego prawa.

 

3. O możliwości i terminie przystąpienia do zawarcia umów, o których mowa  w ust. 2 Spółdzielnia powiadamia  członków poprzez jednokrotne zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz jednoczesne wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Spółdzielni przez okres 1 tygodnia.

 

4. Po  wyczerpaniu ofert o możliwości zawarcia umów, o których mowa w ust. 2 przez członków, Spółdzielnia przedkłada oferty innym osobom. Przyjęcie tych osób w poczet członków następuje w kolejności daty złożenia wniosków przez te  osoby.

 

5. Odzyskany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny, wolny  w sensie prawnym, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być przez Spółdzielnię zadysponowany na rzecz członka na warunkach prawa odrębnej własności  lokalu jeżeli do tego lokalu nie istnieją roszczenia określone w § 27.

 

6. Odzyskany przez Spółdzielnię lokal, do którego wygasło spółdzielcze prawo może być zadysponowany na rzecz członka Spółdzielni na warunkach prawa odrębnej własności lokalu.

 

7. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu, o ile wniosą wkłady odpowiadające rynkowej wartości lokalu, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

8. Członkowie, o których mowa w ust. 7 o możliwości uzyskania odrębnej własności lokalu zawiadamiani są w kolejności, o której mowa w  ust. 1 poprzez jednokrotne zamieszczenie  ogłoszenia w prasie lokalnej oraz jednoczesne wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Spółdzielni przez okres 7 dni.

 

9. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący.

 

10. Po wyczerpaniu ofert przedkładanych członkom, o których mowa w ust.7 Spółdzielnia może  do lokalu, o którym mowa w ust. 5 i 6 ustanowić tytuł prawny  w drodze przetargu nieograniczonego.

 

11. Zawiadamianie o przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu następuje poprzez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Spółdzielni oraz jednokrotną publikację ogłoszenia w prasie lokalnej w terminie 7 dni przed wyznaczoną datą przetargu.

 

12. Tryb i zasady przetargu na pierwszeństwo ustanowienia tytułu prawnego do lokalu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

13. Od chwili postawienia lokalu do dyspozycji członka uiszcza on opłaty, o których  mowa  w art. 4 u.s.m..

 

14. W wypadkach, gdy ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz z mocy prawa przechodzi na Spółdzielnię. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nabyte przez Spółdzielnię, na mocy art.1712 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia powinna zbyć  w drodze przetargu w terminie 6 miesięcy.

 

15. Członek nie mający zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, to członek:

1) nie posiadający żadnego mieszkania,

 

2)oczekujący na realizację przez Spółdzielnię zamiany mieszkania dotychczas zajmowanego.

 

§ 9

1.Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni właściciela lokalu jest zgłoszenie deklaracji w formie pisemnej, zawierającej: imię i nazwisko, adres zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej - jej nazwę i siedzibę oraz adres, jak również ilość zadeklarowanych  wkładów.

 

2.O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd w formie uchwały.

 

3.Przyjęcie w poczet członków powinno być potwierdzone na deklaracji podpisami dwóch członków Zarządu z podaniem daty uchwały o przyjęciu.

 

4.Uchwała o przyjęciu w poczet członków powinna być podjęta w terminie  4 tygodni od daty złożenia deklaracji członkowskiej. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia, zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia w poczet członków powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia jego wniesienia.

Decyzja Rady Nadzorczej w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym jest ostateczna.

 

5. Nie można odmówić przyjęcia do Spółdzielni osobie spełniającej warunki określone w § 7.

 

§ 10

1. Członkowi Spółdzielni może przysługiwać:

1)spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

 

2)spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego  (w tym do garażu lub do miejsca postojowego), względnie do domu jednorodzinnego, jeżeli to prawo powstało przed 24 kwietnia 2001 r. lub zostało nabyte od Spółdzielni do dnia 31.07.2007r.,bądź też od innych osób w sposób pochodny w każdym czasie,

 

3)prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu,

 

4)najem lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu.

 
2. Jeżeli prawo własności lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu do wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

 

§ 11

Tryb ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz sprzedaży odrębnej własności lokalu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

§ 12

1. Zarząd prowadzi rejestr członków, zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania, w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę, wysokość  zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów mieszkaniowych lub budowlanych, zmiany danych w tym zakresie, datę przyjęcia w poczet członków oraz datę wypowiedzenia i ustania  członkostwa.

 

2. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr.

 

II.Prawa i obowiązki członków

A. Postanowienia ogólne.

 

§ 13

1.Członkowi Spółdzielni przysługuje:

1)czynne i bierne prawo wyborcze do organów spółdzielni, o ile posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

 

2)prawo czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków związanych z jej działalnością, a także brania udziału w realizacji jej zadań statutowych. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nie mające tej zdolności nie mogą być członkami organów Spółdzielni. W Walnym Zgromadzeniu biorą one udział przez swoich ustawowych przedstawicieli, opiekunów lub kuratorów.

 

3)z chwilą podpisania umowy ze Spółdzielnią o budowę lokalu - roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane „ekspektatywą odrębnej własności lokalu”,

 

4)prawo używania przez czas nie określony lokalu mieszkalnego lub lokalu  o innym przeznaczeniu, uzyskanego na podstawie umowy,

 

5)prawo żądania przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, do którego przysługiwało mu lokatorskie lub własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu,

 

6)prawo do zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub Statutu,

 

7) prawo zaznajomienia się z rocznymi sprawozdaniami finansowymi oraz umowami  zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, protokołem lustracji oraz  wnioskami polustracyjnymi i informacją o ich realizacji, jak też prawo do przeglądania protokołów organów Spółdzielni z wyjątkiem spraw indywidualnych członków i zapoznania się z uchwałami organów Spółdzielni z wyjątkiem spraw indywidualnych członków,

 

8) prawo do otrzymywania  kopii protokołów organów Spółdzielni, protokołów  lustracji, rocznych sprawozdań finansowych, oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi z zastrzeżeniem postanowień art. 18 § 3 ustawy –Prawo spółdzielcze,

 

 9) prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów,

 

10) prawo do otrzymywania kopii uchwał organów Spółdzielni,

 

11) prawo zbierania podpisów w celu spowodowania zwołania Walnego Zgromadzenia,

 

12) prawo odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa oraz zasadności zmiany opłat za lokale,

 

13) prawo zaskarżania do sądu wysokości zmiany opłat,

 

14) prawo do otrzymywania w sposób wskazany w statucie i ustawie informacji o czasie, miejscu, porządku obrad Walnego Zgromadzenia, informacji o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, oraz o prawie do zapoznania się z tymi dokumentami,

 

15) prawo żądania w trybie określonym w statucie zamieszczenia w porządku obrad  Walnego Zgromadzenia oznaczonych spraw i prawo zgłaszania projektów uchwał,

 

16) prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w trybie określonym ustawą i statutem,

 

17) prawo zaznajamiania się z  wnioskami polustracyjnymi i informacją Zarządu o ich realizacji,

 

18) prawo żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących działalności Spółdzielni,

 

19) prawo do żądania przedstawienia kalkulacji wysokości opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,

 

20) prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta - w przypadku uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia,

 

21) prawo do wynajęcia lokalu, do którego przysługuje członkowi spółdzielcze prawo do lokalu,

 

22) korzystanie z innych praw określonych w statucie.

 

2.Uprawnienia przewidziane w ust. 1 pkt 7, 8 i 10 nie obejmują treści protokołów obrad organów Spółdzielni, których ujawnienie naruszyłoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

 

3. Członek zainteresowany zaznajomieniem się z dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt  7, 8 i 10, zgłasza pisemnie Zarządowi wykaz dokumentów,  z którymi chce się zapoznać. Zarząd wyznacza termin udostępnienia tych dokumentów nie dłuższy jednak niż 7 dni.

 

4.Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że  członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być  wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w  terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

 

§ 14

Członek Spółdzielni jest obowiązany w szczególności:

1)stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,

 

2)wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany na pokrycie kosztów budowy lokalu określonego w umowie, za wyjątkiem gdy o członkostwo ubiega się jako współmałżonek członka,

 
3)pokryć koszty związane z wyodrębnieniem własności lokalu przewidziane w przepisach dotyczących dokonania podziału i wyodrębnienia własności nieruchomości,

 
4)dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie jej mienia i jego zabezpieczenie,

 

5) uiszczać co miesiąc z góry do 17-go dnia miesiąca opłaty na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, jak również w wydatkach związanych z działalnością społeczną, wychowawczą i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia tak stanowi,

 

6) zawiadomić Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji przystąpienia w poczet członków oraz mających wpływ na stosunki cywilno- prawne ze Spółdzielnią,

 

7) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących lokalu,

 

8) zawiadamiać Spółdzielnię o wynajęciu lokalu  na inne cele niż określone w umowie o ustanowienie  prawa do lokalu /przydziale/,

 

9) korzystać z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię,

 

10) przestrzegać regulaminu porządku domowego,

 

11) niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody,

 

12) udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a w uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia lokalu oraz ustalenia niezbędnych prac i ich wykonania,

 

13) udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,

 

14) udostępnić lokal w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń  pomiarowych i podzielników kosztów oraz odczytu tych urządzeń,

 

15)  wykonywać inne obowiązki określone w statucie.

 

 

B. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze.

                                                              

§ 15

1. Od uchwał Zarządu w sprawach między członkiem a Spółdzielnią, członek może odwołać się do Rady Nadzorczej, w tym w sprawach dotyczących zasadności zmiany wysokości opłat.

 

2. W razie odmownego załatwienia wniosku w sprawach, o których mowa wyżej, Zarząd obowiązany jest podać uzasadnienie i pouczyć członka o prawie wniesienia odwołania  do Rady Nadzorczej. Odwołanie powinno być wniesione w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o decyzji odmownej. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 90 dni od dnia jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna.

 

3. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji, członkowi przysługuje w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania na piśmie odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez najbliższe Walne Zgromadzenie, jeżeli zostało złożone, co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem. Odpis uchwały Walnego Zgromadzenia doręcza się członkowi w terminie 14 dni od jej podjęcia. Uchwała Walnego Zgromadzenia w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym jest ostateczna.

 

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej  członka może być zaskarżona do sądu.

 

5. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

6. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w  ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek  nieobecny na Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia

 

7. Termin sześciotygodniowy wskazany w ust. 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie.

 

8. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

 

9. Wnioski członków kierowane do Zarządu winny być rozpatrzone w ciągu 30 dni, a jeżeli sprawa jest skomplikowana w ciągu 60 dni od dnia ich złożenia. 

O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie.

 

10. O wynikach rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany projektu uchwały Zarządu określającej przedmiot odrębnej własności lokali w poszczególnych nieruchomościach, jak również o treści zmian projektu uchwały, do którego wniosek złożono, Zarząd w ciągu 14 dni od podjęcia skorygowanej uchwały, powiadamia na piśmie osoby, które wnioski zgłaszały, podając jednocześnie uzasadnienie nieuwzględnienia w całości lub w części wniosków zgłoszonych przez te osoby.

 

11. Wnioski członków kierowane do Rady Nadzorczej  powinny być rozpatrzone w ciągu 90 dni od dnia ich złożenia.

 

12. Organ Spółdzielni powołany do rozpatrzenia odwołania powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeśli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący się usprawiedliwi je szczególnymi okolicznościami.

 

13. Spółdzielnia doręcza pisma członkom na adres ostatnio przez nich podany.

Członek obowiązany jest zawiadomić Spółdzielnię o każdej zmianie swego adresu. Pisma zwrócone na skutek nie podjęcia listu w terminie lub nie zgłoszenia przez członka zmiany adresu uważa się za doręczone prawidłowo.

 

14. W wypadku wniesienia przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od  dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.

 

15. Postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie mogą ograniczać  dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej.                             

W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.

 
  

IV. Prawa do lokali.

A. Postanowienia ogólne.

 

§ 16

1. Dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków, Spółdzielnia może:

a) ustanawiać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

 

b) ustanawiać prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub użytkowego,

 

c) wynajmować lokale mieszkalne i użytkowe, w tym prawo do garażu lub miejsca postojowego w garażach wielostanowiskowych.

 

2. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i użytkowe również osobom, które nie są członkami Spółdzielni, zgodnie z regulaminem wewnętrznym uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

 

 

B. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

 

§ 17

1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać osobie, na rzecz której ustanowione jest prawo, lokal mieszkalny do używania, a osoba ta zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie Spółdzielni. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione na rzecz członka Spółdzielni albo członka Spółdzielni i jego małżonka.

 

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.

 

3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

 

4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między osobą ubiegającą się o ustanowienie tego prawa a Spółdzielnią umowy, o której mowa w ust. 1. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w  formie pisemnej.      

 

5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.

 

6. Od chwili postawienia lokalu do dyspozycji członka uiszcza on opłaty, o których mowa w art. 4 u.s.m.

 

7. Umowa spółdzielczego prawa do  lokalu mieszkalnego, zawarta z inną osobą przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.

 

8. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się  odpowiednio przepisy o ochronie własności.  

 

9. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie może być ustanowione  na rzecz osoby prawnej.

 

10. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

 

11. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.

 

12. Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie  odrębną własność lokalu mieszkalnego, przeniesienie własności lokalu mieszkalnego   może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do tego lokalu.

 

13. Wydane przed dniem wejścia w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przydziały spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mają charakter umowy między Spółdzielnią i członkiem o ustanowienie tego prawa.

 

§ 18

1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie  spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

1) zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w  części przypadającej na jej lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie;

 

2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;

 

3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;

 

4) inne postanowienia określone w statucie.

 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w statucie w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jej lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy  danego lokalu, osoba, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana uczestniczyć  w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.

 

3. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

 

4. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez osobą ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub Spółdzielnię.

 

5. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osoba ubiegająca  się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub jej następca   prawny, z przyczyn leżących po jej stronie, nie dotrzymał warunków umowy określonych w ust. 1 pkt 1, bez których dalsza realizacja zadania  inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych  w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby poważnie  utrudnione.

 

6. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

 

§ 19

1.Koszty budowy lokali mieszkalnych i wkładu mieszkaniowego ustala się dwuetapowo:

1) wstępnie-  przy podpisywaniu umowy o budowę lokalu,

 

2) ostatecznie – po końcowym rozliczeniu z wykonawcami i bankiem.

 

2. Wkład mieszkaniowy odpowiada wartości rynkowej lokalu określonej według wyceny rzeczoznawcy.

 

§ 20

1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania  członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w ustawie o spółdzielniach  mieszkaniowych i statucie.

 

2. W przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 u.s.m. za okres co najmniej 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub  nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać  orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu  mieszkalnego. Jeżeli podstawą żądania orzeczenia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zaleganie z zapłatą opłat,  o których mowa w art. 4 ust. 1 u.s.m., nie można orzec o wygaśnięciu  spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, jeżeli najpóźniej przed  zamknięciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli wniesiono apelację - przed sądem drugiej instancji członek Spółdzielni uiści wszystkie zaległe  opłaty.

 

3. W przypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom wspólnie, sąd może orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wobec jednego z małżonków albo  wobec obojga małżonków.

 

4. Z chwilą gdy orzeczenie sądu, o którym mowa w ust. 2 i 3, stanie się prawomocne, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa.            
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa wobec jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków.

 

§ 21

1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, małżonkowie zawiadamiają Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, małżonkowie, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1  u.s.m.

 

2. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.

 

3. Przepis ust. 2 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

 

§ 22

1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie śmierci uprawnionego lub w przypadkach, o których   mowa w art. 11 u.s.m., roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują jego osobom bliskim.

 

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, zawiera się na warunkach określonych w dotychczasowej umowie o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do   lokalu mieszkalnego.

 

3. W przypadku śmierci osoby, o której mowa w § 18 w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom, o których mowa w ust. 1, które miały wspólnie z osobą, o której mowa w § 18 zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.

 

4. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 i 3, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.                
W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 zamieszkiwała z byłym członkiem.                                   
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które pozostawały w sporze, niezwłocznie zawiadamiają o tym Spółdzielnię.  Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają  solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1 u.s.m.

 

5. Osoba, o której mowa w ust. 3, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, o której mowa w § 18.

 

6. W wypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, o których mowa w ust. 3, Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu  ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 2¹ i 2² u.s.m.

 

7. W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy  o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 3, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy.

 

8. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15 i  art. 161 u.s.m., ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu  jest wpłata wartości rynkowej lokalu.

 

9. Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jeżeli:

1) osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło, zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadku, o którym mowa w art. 161 u.s.m.;

 

2) osoba, o której mowa w art. 15 ust. 2 u.s.m., zgłosi roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.

 

§ 23

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa  od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku  przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z postanowieniami  statutu.

 

2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa  w § 18 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład  mieszkaniowy.

 

3. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała  z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 u.s.m., a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

 

4. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

 

5. Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 1, jest opróżnienie lokalu.

 

6. Po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy.

Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia  innego lokalu.

 

§ 24

1. Osobie, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło z powodu nieuiszczania opłat związanych  z eksploatacją i utrzymaniem jej lokalu lub eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, przysługuje roszczenie do Spółdzielni o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli spłaci Spółdzielni całe zadłużenie wynikające z nieuiszczania tych opłat wraz z odsetkami.

 

2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje tylko wtedy, jeżeli wcześniej nie  został ustanowiony tytuł prawny do lokalu na rzecz innej osoby. Warunkiem ustanowienia przez spółdzielnię tytułu prawnego do lokalu na rzecz innej osoby jest opróżnienie lokalu przez osobę, której spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasło.

 

§ 25

1. Na żądanie pisemne członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:  

1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związany z budową , o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części  zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz  z odsetkami, a jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków – spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej  odprowadzeniu przez Spółdzielnię do budżetu państwa,  

 

2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 u.s.m.

 

2. Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje  prawo  własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

 

3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1 oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia  dokonuje przeniesienia własności lokalu.

 

C. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

 

§ 26

1. Członkowie Spółdzielni, którym w dniu wejścia w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przysługiwało własnościowe prawo do lokalu na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

 

2. Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem Spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 3 u.s.m. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i  licytanta. Nabywca zawiadamia niezwłocznie Spółdzielnię o nabyciu prawa.

 

§ 27

1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przydzielonego obojgu małżonkom lub jednemu z nich w czasie trwania małżeństwa dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodziny należy wspólnie do obojga małżonków bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, do wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w kwestiach nieuregulowanych w przepisach niniejszego paragrafu, przepisy o wspólności ustawowej stosuje się odpowiednio.

 

2. Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie pociąga za sobą ustania wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jednakże sąd, stosując odpowiednio przepisy o zniesieniu wspólności majątkowej, może na żądanie jednego z małżonków z ważnych powodów znieść wspólność tego prawa.

 

§ 28

1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

 

2.Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład  budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.

 

3. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

§ 29

Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy powstała różnica pomiędzy  wysokością wstępnie ustalonego wkładu budowlanego a kosztami budowy lokalu, uprawniony albo zobowiązany z tego tytułu jest członek albo osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, którym w chwili dokonania tego rozliczenia przysługuje spółdzielcze  własnościowe prawo do lokalu.

 

§ 30

Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste.

 

§ 31

Po wygaśnięciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.    

 

§ 32

1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.

 

2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust.1 stosuje się odpowiednio.     

 

§ 33

W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w  art. 4 ust. 1, 1¹ i 5 u.s.m , rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu  w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek  Rady Nadzorczej.

 

§ 34

1.W wypadkach, gdy ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje wygaśnięcie własnościowego prawa do lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię.

 

2. Prawo do lokalu nabyte w sposób określony w ust.1, Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie 6 miesięcy.

 

3. Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa po potrąceniu należności wymienionych  w art. 17¹¹ ust. 2 u.s.m. oraz z tytułu obciążenia hipoteką. Obowiązek Spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu.

 

§ 35

Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.

 

§ 36

1.W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa, ustalona w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię, zgodnie z postanowieniami statutu.

 

2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się nie wniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.

 

3. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu.

 

§ 37

1.Na pisemne żądanie członka lub osoby nie będącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności  lokalu po dokonaniu:

1)spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z  budową, w tym w szczególności odpowiedniej części  zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami;

 

2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w  art. 4 ust. 1 u.s.m.

 
2.Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie  6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

 

3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

 

§ 38

1.Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka albo osobę nie będącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania  z lokalu lub przeznaczenia lokalu  bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ  na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, osoby te obowiązane są do pisemnego  powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

 
2.Umowy zawarte przez członka albo osobę nie będącą członkiem Spółdzielni, której  przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w sprawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.

 

§ 39

1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego  z nieruchomości Spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego.

 

2. W wypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową  byłemu członkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej spółdzielni.     

 

§ 40

Przepisy § 26-39 niniejszego Statutu  stosuje się odpowiednio do miejsc postojowych w  garażach wielostanowiskowych.

 

D. Prawo odrębnej własności.

 

§ 41

1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera  umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu,  umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

1) zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie odrębnej własności lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal  przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie;

 

2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;

 

3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;

 

4) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych;

 

5)  inne postanowienia określone w statucie.


2. Osoba, o której mowa w  ust. 1 wnosi wkład budowlany według zasad określonych w statucie i w umowie, o której mowa w ust. 1, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jej lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu  na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba ta jest obowiązana  do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.

 

3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 nie dotyczą osób, które zawierają umowę o budowę bezpośrednio z wykonawcą robót budowlanych, w przypadku zadań nieobejmujących nieruchomości wspólnych lub części wspólnych.

 

4. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 3 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. Po upływie tego terminu roszczenie spółdzielni o uzupełnienie wkładu budowlanego wygasa.

 

5. Wkład budowlany albo zaliczkę na wkład budowlany osoba, o której mowa w ust. 1 obowiązana jest wnieść w całości przed ustanowieniem na jej rzecz odrębnej własności  lokalu.

 

6. Wysokość zaliczki na wkład budowlany, rat spłaty pozostałej części wkładu budowlanego  i terminy dokonywania wpłat – określa Zarząd.

 

7. Zasady ustalania kosztów budowy i ich rozliczania na poszczególne lokale  w formie  regulaminu uchwala Rada Nadzorcza.

 

8. W razie zbycia prawa odrębnej własności lokalu, a także lokalu o innym przeznaczeniu,  wszystkie raty, o których mowa w ust. 6, stają się natychmiast  wymagalne.

Postanowienie  to nie obowiązuje, gdy prawo odrębnej własności lokalu przechodzi w  drodze darowizny na osobę bliską członka Spółdzielni, chyba że co innego wynika z  umowy kredytowej dotyczącej danego lokalu.

 

§ 42


1.Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 41, powstaje roszczenie  o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą odrębnej własności lokalu”. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz  z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

 
2.Zbycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany lub jego część i staje się skuteczne z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej przez nabywcę lub nabywców.

 
3.Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

 

§ 43

 

1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez Spółdzielnię lub osobę, o której mowa w § 41.

 

2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osoba, o której mowa w § 41 lub jej następca prawny, z przyczyn leżących po ich  stronie, nie dotrzymali tych warunków umowy określonych w § 41 ust. pkt 1 i 5, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.

 

3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

  

§ 44


Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy, powstała różnica pomiędzy wysokością wstępnie ustalonego wkładu budowlanego, a kosztami budowy lokalu, uprawnioną albo zobowiązaną z tego tytułu jest osoba, o której mowa w § 41 ust. 1, której w chwili dokonania tego rozliczenia przysługuje ekspektatywa odrębnej własności lokalu.

 

§ 45

1. Wartość nakładów poczynionych przez osobę, o której mowa w § 41 ust. 1  na dodatkowe wyposażenie i wykończenie lokalu (wyposażenie ponadnormatywne), nie jest zaliczana na wkład. W przypadku zbycia prawa odrębnej własności lokalu, rozliczenia z tego tytułu dokonane mogą być bezpośrednio między osobą, o której mowa w § 41 ust. 1 zbywającą prawo odrębnej własności lokalu, a nabywcą.

 

2. W przypadku zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu, rozliczenie z tytułu wyposażenia ponadnormatywnego winno nastąpić bezpośrednio pomiędzy osobą zbywającą  ekspektatywę, a nabywcą – w terminie określonym przez Zarząd. W  przypadku nie dokonania takiego rozliczenia w terminie określonym przez Zarząd, Zarząd określa, które elementy wyposażenia ponadnormatywnego nie mogą być odłączone bez istotnego zmniejszenia ich wartości i wypłaca osobie zbywającej ekspektatywę ich aktualną wartość, pomniejszoną o koszt zużycia. Osoba nabywająca ekspektatywę odrębnej własności lokalu, obowiązana jest wpłacić kwotę, o której wyżej mowa – na zasadach obowiązujących przy wnoszeniu zaliczki na wkład budowlany określonych w  § 41 ust. 6.

 

§ 46

1.Do rozliczenia z osobami  zbywającymi ekspektatywę odrębnej własności lokalu, przyjmuje się uaktualnione wartości wkładów budowlanych według zasad zawartych w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

 
2.Osoba, która nabywa ekspektatywę odrębnej własności lokalu, obowiązana jest wnieść wkład budowlany w wysokości ustalonej zgodnie z zasadami obliczania równowartości prawa odrębnej własności – nie mniejszej od kwoty wypłaconej osobie zbywającej ekspektatywę.

 

 

§ 47


1.Prawo odrębnej własności lokalu uprawnia do używania lokalu oraz do dysponowania lokalem, w szczególności zbycia lokalu, oddania go w najem albo do bezpłatnego używania, a także do współkorzystania z nieruchomości wspólnych zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z postanowieniami statutu.

 
2.Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnych służą pokrywaniu wydatków związanych z ich eksploatacją i utrzymaniem, a w części  przekraczającej te wydatki – przypadają właścicielom lokali, proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomościach wspólnych.

 

§ 48

Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób  wskazanych przez osobę, o której mowa w § 41 ust.1 , które wspólnie z nią ubiegają się  o ustanowienie takiego prawa.

 

§ 49


1. Osoba, o której mowa w § 41 ust. 1,uzyskuje prawo odrębnej własności lokalu z chwilą ustanowienia przez Spółdzielnię tego prawa na rzecz osoby, o której mowa w § 41 ust. 1.

 

2. Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby, o której mowa w § 41 ust. 1, odrębną własność lokalu najpóźniej   w terminie 2 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie – najpóźniej w terminie  2 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia.

 

3. Na żądanie  osoby, o której mowa w § 41 ust. 1,Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.

 

4. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi osobami, o których mowa w § 41 ust. 1, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.

 

5. Zawarcie umowy o ustanowieniu prawa odrębnej własności lokalu następuje w kolejności wynikającej z zawarcia umów o budowę lokalu. Następca prawny osoby ubiegającej się o  ustanowienie prawa uzyskuje kolejność właściwą dla tej osoby.

 

6.Zarząd Spółdzielni może odstąpić od zachowania kolejności, o której mowa w ust. 5 jedynie na wniosek zainteresowanych osób.

 
§ 50

Lokal mieszkalny, którego odrębna własność została ustanowiona na rzecz osoby, o której mowa w § 41 ust. 1, może być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

§ 51

1. Obowiązek uiszczania opłat powstaje z chwilą wydania lokalu  osobie, o której mowa w § 41 ust. 1.

 

2. Zasady wnoszenia opłat za lokale regulują postanowienia rozdziału G. „Opłaty za  używanie lokali.”

 

§ 52

1.Do własności lokali o innym przeznaczeniu stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące własności lokali mieszkalnych, zaś do prawa do miejsca postojowego w wielostanowiskowym lokalu garażowym – przepisy  o współwłasności lokalu.

 
2.Spółdzielnia może ustanawiać na rzecz członków prawo do miejsca postojowego, jako udział we współwłasności wielostanowiskowego lokalu garażowego.

 
3.Szczegółowe zasady gospodarowania miejscami postojowymi ustala regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 
E. Zamiany lokali
 

 

§ 53

1.Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić członkom dokonanie zamiany lokali mieszkalnych, użytkowych, domów lub garaży między sobą oraz osobami zajmującymi lokale, domy i garaże nie stanowiące własności spółdzielni, jeśli spełniają wymogi statutu.

 
2.Spółdzielnia na wniosek członka i w ramach istniejących możliwości może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego na inny. Zamiana ta polega na ustanowieniu prawa do innego mieszkania w zamian za pozostawienie do dyspozycji spółdzielni mieszkania dotychczasowego.

 

3. Tryb zamiany mieszkań określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

 

F. Najem lokali.

 

§ 54

1.Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne, do których nie może ustanawiać spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności ze względu na jego cechy techniczno – użytkowe lub brak popytu.

 
2.Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne członkom spółdzielni i osobom nie będącym członkami Spółdzielni.

 
3.Pierwszeństwo wynajęcia lokalu mieszkalnego przysługuje członkom Spółdzielni.

 
4.Po wyczerpaniu ofert przedkładanych członkom Spółdzielnia może przedłożyć oferty innym osobom.

 
5.Oferty przedkładane są w kolejności złożonych wniosków o wynajem lokalu.

 
6.Spółdzielnia może wynajmować osobom fizycznym i prawnym lokale o innym przeznaczeniu.
 

7.Warunki wynajmu lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu są określone w umowie zawieranej przez Spółdzielnię z najemcą. Zasady i warunki zawierania tych umów określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

G. Opłaty za używanie lokali.

 

§ 55

1.Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem  nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

 

2.Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z   eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem § 56.

 

3. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów  związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją  i utrzymaniem nieruchomości  stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

 

4.Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego  lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w  pokrywaniu kosztów  budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili  postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni  opłaty określone  w ust. 1 albo 3.

 

5.Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć  w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem  § 56.

 

6.Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:

1)ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1- 3 i 5,


2)ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego;

ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.

 
7.Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych  z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa  do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.

 
8.Za opłaty, o których mowa w ust. 1- 3 i 5 odpowiadają solidarnie z członkami Spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami Spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem  pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie  korzystające z lokalu.

 

9. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 8, ogranicza się  do wysokości  opłat  należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.

 

10. Opłaty, o których mowa w ust. 1 – 3 i 5, przeznacza się wyłącznie na  cele określone w tych przepisach.
 

11. Koszty eksploatacji i utrzymania, o których mowa w niniejszym paragrafie, obejmują w szczególności koszty administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej (na potrzeby ogrzewania lokali i podgrzania wody), dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów, anteny zbiorczej, domofonów oraz odpisy na fundusz remontowy Spółdzielni.

 

12. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w niniejszym paragrafie ustala się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej. Udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni wszystkich lokali wraz z  pomieszczeniami przynależnymi w budynku bądź budynkach, stanowiących odrębną (wydzieloną) nieruchomość.

 

13. Członkowie, o których mowa w ust. 1 i 3 zajmujący lokal obciążony kredytem zaciągniętym przez Spółdzielnię na budowę tegoż lokalu zobowiązani są do spłaty kredytu wraz z odsetkami.

 

§ 56

1.Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie  do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

 

2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie  działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

 

§ 57


1.Wysokość opłat, o których mowa w § 55, jest ustalana na podstawie planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przewidzianych do poniesienia  w danym roku.

 
2.Szczegółowe zasady ustalania planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ich rozliczania oraz zasady ustalania wysokości opłat za lokale określa regulamin wewnętrzny uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

§ 58


1.Opłaty, o których mowa w § 55, powinny być uiszczane co miesiąc z góry do dnia 17-go każdego miesiąca.

 
2.O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w ust. 1- 3 i 5 § 55, co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana  wysokości opłat wymaga uzasadnienia  na piśmie.

 

21 . W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków ,odpadów i nieczystości ciekłych, Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w ust. 1-3 i 5 § 55 ,co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat , ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

 
3.Członkowie Spółdzielni, osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują  spółdzielcze własnościowe prawa do lokali oraz właściciele niebędący członkami Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości.

 
4.Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka Spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem Spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat.

 

§ 59


Regulamin porządku domowego w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię według zasad określonych przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, uchwala Rada Nadzorcza.

 

H. Podział napraw wewnątrz lokali na obciążające Spółdzielnię i członków, rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu.

 

§ 60

1.Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni i członków w dziedzinie napraw wewnątrz lokali oraz rozliczeń z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 
2.Walne Zgromadzenie może rozszerzyć obowiązki Spółdzielni odnośnie napraw i wymian wewnątrz lokali, poza zakres określony w regulaminie, o którym mowa w ust.1, uchwalając na ten cel dodatkowe odpisy na fundusz remontowy.

 
V. Ustanie członkostwa


§ 61

1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje z chwilą:

1) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

 

2) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym  prawie,

 

3) zbycia odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie,

 

4) zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie,

 

5) wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

 

6) rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa w art. 18 u.s.m.

 

2. Członkostwo w Spółdzielni ustaje także w przypadkach określonych w art. 24¹ ust. 1 i art. 26 u.s.m.

 

3. Jeżeli członkowi przysługuje w Spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w ramach Spółdzielni. Przepis ten stosuje się odpowiednio do członka, który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali.

 

4. Członka zmarłego, skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć, natomiast osobę prawną – ze skutkiem od dnia jej ustania.

 

5. Osoba będąca założycielem Spółdzielni oraz właściciel lokalu będący członkiem Spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem.

 

§ 62

 

Członka zmarłego, skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć, osobę prawną – ze skutkiem od dnia jej ustania.

 

 

VI. Organy Spółdzielni

 

§ 63

 Organami Spółdzielni są:

1/ Walne Zgromadzenie,

2/ Rada Nadzorcza,

3/ Zarząd.

 

§ 64

Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

                                                               

 § 65

1. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w § 63 pkt 2 i 3 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

 

2. Do organów Spółdzielni zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów.

 

3. Tryb zwoływania organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa Statut oraz regulaminy tych organów.

 

4. Członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie powyższego zakazu stanowi podstawę odwołania członka wymienionych organów oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

 

5. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu określonego w ust. 4 Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka w pełnieniu czynności i wystąpić z wnioskiem do właściwego organu o odwołanie.

 

6. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni, kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i drugim stopniu linii bocznej.

 

7. W skład organów Spółdzielni nie mogą wchodzić członkowie, których zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni przewyższają kwotę 3-miesięcznej opłaty za użytkowanie lokalu.

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Rada Nadzorcza może zawiesić członka zalegającego ze zobowiązaniami w pracach organu Spółdzielni, w skład którego członek ten wchodzi i wystąpi z wnioskiem do właściwego organu o jego odwołanie.

 

Walne Zgromadzenie.                  

 

§  66

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

 

2. Walne Zgromadzenie jest podzielone na części, jeżeli liczba członków Spółdzielni przekroczy 500.

 

3. Zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia ustala Rada Nadzorcza uwzględniając wspólnotę interesów wynikającą z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości.

 

4. Członek może być zaliczony tylko do jednej części Walnego Zgromadzenia.

 
5.W przypadku posiadania przez członka kilku lokali, o przynależności do danej części Walnego Zgromadzenia decyduje kryterium stałego zamieszkania w lokalu mieszkalnym.

 

§ 67

1. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej  lub Zarządu.

 

2. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

 

3. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać m. in. imię i nazwisko pełnomocnika, datę Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik ma reprezentować członka oraz być podpisane w sposób czytelny przez członka udzielającego pełnomocnictwa.

 

4. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej.

 

5. Członkowie niemający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych.

 

6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz osoby zaproszone.

 

7. Członek, z którego wniosku rozpatrywana jest sprawa przez  Walne Zgromadzenie ma prawo na Zgromadzeniu korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy  korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

 

§ 68

1.Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni,

 

2) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

 

3)rozpatrywanie i ocena wyników działalności Spółdzielni, a w szczególności:

a)rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

b)rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 

4)uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,

 

5)rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,

 

6)podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbyc0ia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, połączenia Spółdzielni, jej podziału i likwidacji, a także przyłączenia jej do innej spółdzielni,

 

7)podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych , występowania z nich oraz w przedmiocie zbycia części udziałów (akcji) tych organizacji,

 

8)wydzielanie jednostek organizacyjnych na wewnętrzny rozrachunek gospodarczy i decydowanie o wyodrębnieniu osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym oraz zasad gospodarki finansowej tych osiedli,

 

9)uchwalanie zmian statutu,

 

10)oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

 

11)podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z niego; wybór delegatów i ich zastępców na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Kongres Spółdzielczości,

 

12)podejmowanie uchwał w przedmiocie nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat.

 
2.Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca.

 
3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.

 
4.Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na  żądanie:

1)Rady Nadzorczej,

 

2)przynajmniej 1/10 liczby członków Spółdzielni, nie mniej niż 120 osób.

 
5.Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

 
6.W przypadkach wskazanych w ust. 4 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.

 
7.Uprawnieni do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w  porządku obrad. Żądanie takie powinno być zgłoszone pisemnie co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

 

§ 69

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części zawiadamia się członków poprzez wywieszenie pisemnej informacji na klatkach schodowych ,w siedzibie Spółdzielni oraz w prasie  regionalnej  na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

 

2.  Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań  i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

 

3.  W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej, zawiadomienie powinno zawierać informację o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Zasady te mają również zastosowanie do wyborów delegatów i ich zastępców na zjazd związku ,w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Kongres Spółdzielczości .

 

4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w terminach i w sposób określony w ust. 1.

Nie dotyczy to podjęcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.

 

5. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim  członków. .Brak wymogu odnośnie uczestnictwa w głosowaniu określonej liczby uprawnionych do głosowania dotyczy także podejmowania uchwał w sprawach  likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości oraz zbycia zakładu lub wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.

 

6. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wskazana  w ust. 7 większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym  Zgromadzeniu.  

 
7.Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.                                      

Większość kwalifikowana wymagana jest:

1)3/4 – dla podjęcia uchwały o likwidacji Spółdzielni oraz przywrócenia działalności Spółdzielni w przypadku uprzedniego postawienia jej w stan likwidacji,

 

2)2/3 – dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu, o połączeniu Spółdzielni z inną spółdzielnią, o odwołaniu członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu.

 

8. Głosowanie na obradach Walnego Zgromadzenia odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru do Rady Nadzorczej oraz odwołania członków Rady Nadzorczej i Zarządu. Na żądanie 1/4 obecnych członków danej części Walnego Zgromadzenia ,  Przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach, z wyjątkiem wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia.

 

9. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wyłożone na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

 

10. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w  ust. 9 w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

 

11. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na  3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

 

12. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

 

§ 70

1.Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

 

2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

 

§ 71

1.W ciągu 7 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia  Zespół Autoryzujący w składzie:  przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołów tych zebrań autoryzują treść podjętych uchwał oraz potwierdzają, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte.

 

2.Protokół z obrad Zespołu Autoryzującego, który autoryzował treść podjętych uchwał oraz potwierdził, które uchwały zostały podjęte, podpisują wszyscy członkowie Zespołu.

 

3.Protokół, o którym mowa w ust.2 stanowi integralną część protokołu Walnego Zgromadzenia.

 

4.Z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia  sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania. Protokół z obrad danej części  Walnego Zgromadzenia sporządza się w terminie 7 dni od odbycia danej części Walnego Zgromadzenia.

 

5.Protokół i uchwały każdej części Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni, związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

6.Protokoły z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd co najmniej  przez 10 lat.

 

7.Przebieg obrad danej części Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział powinni być uprzedzeni.

 

8.Protokoły mają prawo przeglądać członkowie Spółdzielni.

 

§ 72

1.Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia oraz przeprowadzania wyborów określa regulamin obrad Walnego Zgromadzenia.

 

2. Postanowienia, o których mowa w § 69 do 71 i  72 ust. 1  mają odpowiednie zastosowanie do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 
B. Rada Nadzorcza
 

§ 73

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

 

§ 74

1.Rada Nadzorcza składa się z 7 do  9 osób wybieranych w głosowaniu tajnym przez  Walne Zgromadzenie  spośród  członków Spółdzielni  na okres 3 ( trzech ) lat.

 
2.Kadencja wygasa po pierwszym Walnym Zgromadzeniu, w ostatnim roku trwania kadencji Rady Nadzorczej, po dokonaniu wyboru członków Rady Nadzorczej.

 
3.Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje wskutek rezygnacji, odwołania przez organ dokonujący wyboru oraz ustania członkostwa w Spółdzielni.

 
4.Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat lub został zawieszony zgodnie z § 65 ust. 5 Statutu, najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego – do końca kadencji Rady Nadzorczej, a w przypadku zawieszenia rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź o odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.

 
5.Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.

 
6.Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje  Rady Nadzorczej.

 
7. Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej jej członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości:

- Przewodniczący Rady- 30 %,

- Sekretarz Rady- 25 %,

- pozostali członkowie Rady- 20 %   

minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz.1679 z późn. Zm.).

 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.7 wypłacane  jest w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń ( w tym komisji, prezydium).

 

§ 75

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1.Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej.  

 

2.Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:

a)badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

 

b)dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,

 

c)przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.

 
3.Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.

 

4. Podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością.

 

5. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz występowania z nich.

 

6. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni.

 

7. Wybór i odwoływanie członków Zarządu.

 

8. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych.

 

9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.

 

10. Podejmowanie uchwał w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia lustracji  Spółdzielni.

 
11. Podejmowanie uchwał w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.

 

12. Ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

 

13. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.

 

14. Uchwalanie Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu wynagradzania członków Zarządu.

 

15. Uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia.

 

16. Ustalanie zasad:

-rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni.

-finansowania budowy garaży i miejsc postojowych.

-wyodrębniania organizacyjnego osiedli i gospodarki finansowej wyodrębnionych osiedli.

 

17. Zawieszanie członków w pracy organów Spółdzielni.

 

18. Wyrażanie zgody na ustanawianie przez Zarząd pełnomocników.

 

§ 76

1.Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

 

2. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

 

§ 77


1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego zastępcę  i Sekretarza oraz powołuje w miarę potrzeby komisje, ustalając zakres ich działalności.

 
2.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje, co najmniej raz na 3 miesiące, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. Pierwsze zebranie Rady Nadzorczej zostaje zwołane w ciągu 28 dni od odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia – zwołuje je członek Rady Nadzorczej ,który w wyniku wyborów do Rady Nadzorczej uzyskał największą liczbę głosów. W  przypadku ,gdy dwie osoby uzyskały taką samą największą liczbę głosów- zebranie zwołuje  osoba, której nazwisko  zaczyna się  na wcześniejszą literę w alfabecie.
 

3.Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na wniosek każdego  z jej członków lub na wniosek Zarządu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

 

§ 78

Regulamin Rady Nadzorczej określa szczegółowo tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne.

 


C. Zarząd

 


§ 79

1.Zarząd składa się maksymalnie z 3 członków.

 
2.Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 
3.Członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza, w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Członkiem Zarządu może być także osoba nie będąca członkiem Spółdzielni.

 
4.Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przez Radę Nadzorczą. Ponadto Walne Zgromadzenie może odwołać członka Zarządu w przypadku nie udzielenia mu absolutorium.

 
5.Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

 

§ 80

Zarząd składa sprawozdanie z działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

 

§ 81

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub w statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:


1) zawieranie umów o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, zawieranie umów o odrębną własność lokalu, oraz umów najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży,

 

2) sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społeczno-kulturalnej oraz struktury organizacyjnej Spółdzielni,

 

3) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów  i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

 

4) zabezpieczanie majątku Spółdzielni,

 

5) sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansów oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,

 

6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

 

7) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań do wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie,

 

8) udzielanie pełnomocnictwa.

 

§ 82

1.Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.

 
2.Oświadczenia, o których mowa w ust.1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

 

3. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa  do dokonywania czynności prawnych związanych  z kierowaniem bieżącą działalnością  gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej  organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa  do dokonywania  czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 


VII. Gospodarka Spółdzielni
 

 

§ 83

1. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie rocznych planów gospodarczych.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

2. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego, przy zapewnieniu korzyści członkom.

 

3. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze:

a) zasobowy,

 

b) remontowy,

 

c) wkładów budowlanych i mieszkaniowych.

Spółdzielnia posiada środki zgromadzone na funduszu udziałowym na dzień wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy- Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy- Prawo spółdzielcze tj. na dzień 09 września 2017 r.

 

4. Inne fundusze celowe nie obciążające kosztów działalności Spółdzielni mogą być tworzone na podstawie uchwał Rady Nadzorczej.

 

5. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

 

§ 84

1. Spółdzielnia rozlicza działalność statutową bezwynikowo – różnica między kosztami, a dochodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni zwiększa odpowiednio koszty lub dochody tej gospodarki w roku następnym.

 

2. W sprawach gospodarki Spółdzielni oraz prowadzenia rachunkowości nieuregulowanych w Statucie obowiązują odpowiednie przepisy ustawy.

 

3. Rada Nadzorcza może określić w miarę potrzeby w regulaminach szczegółowe zasady gospodarki Spółdzielni w ramach przepisów ustawy i postanowień Statutu.

 

 § 85

1. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

Nadwyżkę bilansową przeznacza się w szczególności na:

- zwiększenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych,

- zwiększenie funduszu zasobowego.

 

2. Straty bilansowe Spółdzielnia pokrywa w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy – z funduszu udziałowego.

 

 

VIII. Postanowienia końcowe.

 

§ 86

1. Członek Spółdzielni, któremu w dniu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy- Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy- Prawo spółdzielcze z dnia 20 lipca 2017 r. nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu  albo prawo odrębnej własności lokalu oraz któremu nie przysługuje roszczenie o  ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie  spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, traci z tym dniem  członkostwo w Spółdzielni.

 

2. Osobie, która przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w ust. 1 utraciła spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z powodu nieuiszczania opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, przysługuje do Spółdzielni roszczenie o ustanowienie takiego tytułu prawnego do lokalu, jaki utraciła, jeżeli po dniu wejścia w życie ustawy spłaci Spółdzielni całe zadłużenie wynikające z nieuiszczania tych opłat wraz z odsetkami albo spłaciła je wcześniej.

 

3. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje tylko wtedy, jeżeli przed dokonaniem spłaty całego zadłużenia nie został ustanowiony tytuł prawny do lokalu  na rzecz innej osoby. Warunkiem ustanowienia przez Spółdzielnię tytułu prawnego do lokalu na rzecz innej osoby jest opróżnienie lokalu przez osobę, której spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wygasło.

 

§ 87

Uchwalone przez Walne Zgromadzenie zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ich wpisu  do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamknij

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.