Internetowa Kartoteka Mieszkańca

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zawiszów"
ul. Kazimierza Wielkiego 16-18
58-100 Świdnica
74 852-90-49, 852-91-48
biuro@zawiszow.pl

Regulamin organizowania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej "Zawiszów" w Świdnicy

 

Regulamin organizowania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiszów"

 

Rozdział I. Przepisy ogólne.

 

§ 1

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawiszów" w Świdnicy w drodze przetargu:

1) sprzedaje środki trwałe,

2) ustanawia odrębną własność lokalu mieszkalnego i użytkowego, garaży oraz miejsc w wielostanowiskowych lokalach garażowych,

3) oddaje do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony grunt oraz lokale, garaże i miejsca, o których mowa wyżej,

4) zleca wykonywanie robót budowlanych i usług, w tym usług związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem inwestycji oraz dostawy.

 

2. Spółdzielnia może ustanawiać odrębną własność lokalu wolnego w sensie prawnym, stanowiącego jej własność w  wypadku: wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego ,jeżeli nie ma osób uprawnionych do zawarcia umowy o ustanowienie tego prawa lub z tego uprawnienia osoby te nie skorzystały, wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy najmu lokalu mieszkalnego i wyrażenia zgody  przez Walne Zgromadzenie na zbycie nieruchomości lokalowej po ustanowieniu prawa odrębnej własności lokalu.
 

§ 2

1. Przetarg prowadzi każdorazowo powołana przez Zarząd Spółdzielni komisja przetargowa w składzie co najmniej 3- osobowym.

Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania, a kończy ( zostaje   rozwiązana ) z  chwilą zakończenia określonych czynności  przetargowych.

 

2. W skład komisji każdorazowo wchodzą: dwaj członkowie Zarządu Spółdzielni i pracownik Spółdzielni.

 

3. Przewodniczącego komisji powołuje Zarząd.

 

4. Członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do udziału w pracach komisji przetargowej z głosem doradczym.

 

5. Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, z zastrzeżeniem  § 23 ( licytacja ).

 

§ 3

Członkiem komisji przetargowej nie może być osoba uczestnicząca w przetargu, a także osoba jej bliska.

 

§ 4

1. Przetarg przeprowadza się w następujących trybach:

1) przetargu ustnego (licytacja),

2) przetargu pisemnego (zbieranie ofert),

3) zamówienia z wolnej ręki.

2. O wyborze trybu przetargu decyduje Zarząd Spółdzielni.

 

§ 5

1. Przetarg pisemny może być nieograniczony lub ograniczony.

 

2. Przetarg ograniczony to tryb przetargu, w którym mogą brać udział wyłącznie osoby zaproszone do składania ofert. Zaproszenie, o którym mowa powinno być skierowane do co najmniej trzech osób.

 

§ 6

1. Przed przystąpieniem do przetargu Zarząd Spółdzielni ustala:

1) przy sprzedaży środków trwałych - cenę oszacowania środków trwałych przy uwzględnieniu ich aktualnej ceny rynkowej; wycena ta może być dokonana przez rzeczoznawcę,

2) przy ustanawianiu prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych i użytkowych,  garaży oraz miejsc w wielostanowiskowych lokalach garażowych- cenę ustaloną w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego,

3) przy oddawaniu do używania – wysokość czynszu,

4) przy wykonywaniu robót budowlanych i usług oraz dostaw – specyfikację istotnych warunków zamówienia w zakresie:

- sposobu i warunków wykonania,

- terminu realizacji,

- wysokości wadium i zasad jego wnoszenia i zwrotu, o ile warunki przetargowe przewidują wniesienie wadium,

- informacji o osobach upoważnionych do kontaktów z oferentami,

- danych o przetargu.

 

2. Ceny oraz wysokość czynszu, o których mowa wyżej, stanowią ceny wywoławcze.

 

§ 7

1.W Spółdzielni podstawowym trybem przetargu jest tryb nieograniczony. Jednak przy przetargach do wartości 80.000 zł ,Zarząd może kierować się kryterium wartości zamówienia.

 

2. Ustala się następujące wartości zamówienia dla poszczególnych trybów przetargu:

    1) z wolnej ręki- do 50.000 zł,

    2) przetarg pisemny:

a)ograniczony- powyżej 50.000 zł do 80.000 zł,

b)nieograniczony- powyżej 80.000 zł.

 

 

§ 8

Zarząd ustala wadium tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu, w wysokości:

1) przy sprzedaży środków trwałych- od 5% do 20% ceny wywoławczej,

2) przy ustanawianiu prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży oraz miejsc w wielostanowiskowych lokalach garażowych- od 5% do 20% ceny wywoławczej,

3) przy oddawaniu do używania- do 3- krotnej wysokości czynszu,

4) przy wykonywaniu robót budowlanych i usług oraz dostaw- od 5% do 20% wartości robót, usług i dostaw.

 

§ 9

1. Wadium ,o którym mowa w § 8 oferent wnosi na wskazany rachunek bankowy Spółdzielni.

 

2.  Dopuszcza się wniesienie wadium w formie gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych ,na kwotę o której mowa w § 8.

Decyzję co do formy wniesienia wadium podejmuje Zarząd.

 

 

§ 10

1.  Termin przetargu wyznacza Zarząd.

 

2. W przypadku przetargu nieograniczonego obwieszczenie o przetargu Zarząd zamieszcza w prasie. Ponadto ogłoszenie o przetargu może dodatkowo ukazać się w telewizji lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w lokalu Spółdzielni.

 

3. W przypadku przetargu ograniczonego Zarząd wysyła zaproszenie do składania ofert do określonej liczby osób, o których wiadomo, że spełniają warunki przetargowe.

 

4. Termin przetargu nieograniczonego  należy wyznaczyć tak, aby między datą obwieszczenia o przetargu, a terminem przetargu upłynęło co najmniej 7 dni.

 

§ 11

Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać w szczególności:

1) nazwę i siedzibę Spółdzielni,

2) miejsce i termin odbycia przetargu,

3) przedmiot przetargu,

4) informację o trybie przetargu,

5) wysokość ceny wywoławczej  i wysokość wadium,

6) sposób wpłacenia wadium we wskazanym terminie,

7 zastrzeżenie, że Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji,

8) zastrzeżenie, że komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny,

9) miejsce, termin i tryb składania ofert.

 

§ 12

1. Komisja przetargowa sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu.

 

2. Protokół powinien zawierać następujące informacje:

1) termin i miejsce przetargu,

2) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,

3) oznaczenie przedmiotu przetargu,

4) o osobach dopuszczonych i nie dopuszczonych do przetargu wraz z uzasadnieniem,

5) o rozstrzygnięciach podjętych przez komisję przetargową wraz z uzasadnieniem,

6) najwyższą cenę osiągniętą w przetargu lub informację o złożonych ofertach  wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich,

7) imię, nazwisko i adres lub nazwę albo firmę oraz siedzibę osoby wygrywającej przetarg,

8) podpisy osób prowadzących przetarg i osoby wygrywającej przetarg.

 

§ 13

1. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą lub żaden z uczestników przetargu pisemnego nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a w przypadku przetargu na wykonywanie robót budowlanych, usług lub dostawę- gdy komisja przetargowa nie dokonała wyboru żadnej oferty.

 

2. W przypadku przetargu zakończonego wynikiem negatywnym przepis § 16 ust.2. stosuje się odpowiednio.

 

§ 14

1.Nabywca środków trwałych jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po ogłoszeniu wyniku przetargu bądź w terminie wyznaczonym przez komisję przetargową, nie dłuższym niż 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu chyba, że warunki ustalone w postępowaniu przetargowym przewidują inny termin.


2.Osoba  uzyskująca prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, garażu lub miejsca w wielostanowiskowym lokalu garażowym, obowiązana jest do wniesienia ustalonej ceny w terminie do 60 dni od ogłoszenia wyniku przetargu lub na warunkach ustalonych w postępowaniu przetargowym.

3. Oferent, który został wyłoniony w wyniku przetargu zawiera ze Spółdzielnią umowę w sprawie przedmiotu przetargu w terminie wyznaczonym przez komisję przetargową, nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, chyba że warunki ustalone w postępowaniu przetargowym przewidują inny termin.

 

§ 15

W razie nie wykonania zobowiązań, o których mowa w § 14, uprawniony traci prawa wynikające z wygrania przetargu oraz złożone wadium.
 

§ 16

1. Wadium złożone w gotówce przez nabywcę (prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, garażu lub miejsca, w wielostanowiskowym lokalu garażowym), ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia lokalu, garażu lub miejsca w wielostanowiskowym lokalu garażowym.

 

2. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega niezwłocznemu zwrotowi, a w przypadku robót budowlanych, usług i dostaw, zwrotowi w trybie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

§ 17

Projekt umowy, o której mowa w § 14 ust. 3 przygotowuje Spółdzielnia przed przetargiem.

 

2. Przystępujący do przetargu jest zobowiązany:

1/ parafować projekt umowy przed rozpoczęciem przetargu lub złożyć stosowne oświadczenie, że zapoznał się projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

2/ złożyć oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w „Regulaminie organizowania przetargów” i przyjmuje jego postanowienia bez zastrzeżeń,

3/ w przypadku robót budowlanych, usług i dostaw złożyć oświadczenie, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosi do niej zastrzeżeń.

 

3. Jeżeli wygrywający przetarg uchyla się od zawarcia wymaganej umowy, Zarząd Spółdzielni może bez przeprowadzania kolejnego przetargu podjąć decyzję o zawarciu umowy z oferentem, który spośród ofert nie wybranych przez komisję przetargową złożył ofertę najkorzystniejszą, a w przypadku przetargu ustnego, zaoferował najkorzystniejszą cenę.

 

Rozdział II. Przetarg ustny ( licytacja )

 

§ 18

Przetarg ustny odbywa się w drodze publicznej licytacji.

 

§ 19

Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy składają wadium w wysokości przewidzianej warunkami przetargu.

 

§ 20

Po wywołaniu przetargu prowadzący przetarg podaje do wiadomości:

1) przedmiot przetargu,

2) cenę wywoławczą,

3) termin uiszczenia ceny nabycia,

4) imiona i nazwiska osób lub nazwy albo firmy, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu.

 

§ 21

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie względem ceny wywoławczej.

 

 

§ 22

Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika, gdy inny uczestnik zaoferował cenę korzystniejszą.

 

§ 23

Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący przetarg wywołuje trzykrotnie ostatnią, najkorzystniejszą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby lub nazwę albo firmę osoby, która przetarg wygrała.

 

§ 24

Z chwilą ogłoszenia wyniku przetargu ustnego:

1) następuje sprzedaż środków trwałych,

2) osoba, o której mowa w § 23 nabywa  odrębną własność do lokalu, garażu oraz miejsca w wielostanowiskowym lokalu garażowym, pod warunkiem wniesienia kwot, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu,

3) strony zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy najmu lub dzierżawy,

4) strony zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy o roboty budowlane, wykonanie usług lub dostawy.

 

 

Rozdział III. Przetarg pisemny

 

§ 25

1. Oferty składane są w formie pisemnej (w zaklejonych kopertach ) w sekretariacie Spółdzielni.

 

2. Oferty, o których mowa w ust. l mogą być składane najpóźniej na l dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać w szczególności:

1) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

2) datę sporządzenia oferty,

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w „Regulaminie organizowania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiszów”” i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

4) oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

5) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - w przypadku jej wystąpienia-  i nie wnosi do niej zastrzeżeń,

6) oferowaną cenę (wysokość czynszu), a w przypadku robót budowlanych, usług i dostawy- wysokość wynagrodzenia oferenta,

7) oferowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,

8) dowód wpłaty wadium.

 

4. Ofertę złożoną po terminie uważa się za nie spełniającą warunków określonych w przetargu, co powoduje, że nie podlega ona dalszemu rozpatrzeniu przez komisję przetargową.

 

§ 26

1. Przetarg pisemny może się odbyć, jeżeli wpłynęła minimum jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

 

2. W przypadku unieważnienia przetargu z powodu nie spełnienia wymogów określonych w ust. 1, Zarząd ogłasza drugi przetarg.

 

3.W przypadku ponownego unieważnienia przetargu istnieje możliwość przeprowadzenia przetargu z wolnej ręki.

 

§ 27

1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

 

2. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów.

 

3. W części jawnej komisja przetargowa:

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu,

2) ustala liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza, czy wadia zostały wpłacone,

3) otwiera koperty z ofertami i kwalifikuje je do części niejawnej przetargu,

4) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,

5) zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,

6) zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

 

 

§ 28

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

1) nie odpowiadają warunkom przetargu,

2) zostały złożone po wyznaczonym terminie,

3) nie zawierają danych wymienionych w § 25 ust. 3 lub dane te są niekompletne,

4) oferent nie doręczył aktualnych wymaganych odpisów dokumentów i oświadczeń;

5) oferta jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej treści /przeróbki, skreślenia/;

6) oferta jest niewiarygodna i nasuwa w sposób oczywisty przypuszczenie, że oferent nie zna zakresu przedmiotu przetargu.

 

§ 29

W części niejawnej przetargu komisja przetargowa:

1) dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert,

2) sporządza protokół przetargu, który zawiera informacje, o których mowa w §12.

 

§ 30

W toku dokonywania oceny złożonych ofert komisja przetargowa może żądać od oferentów udzielenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert.

 

 

§ 31

1. Przy wyborze oferty komisja przetargowa kieruje się zaoferowaną ceną oraz innymi kryteriami wpływającymi na wybór najkorzystniejszej oferty, ustalonymi w warunkach przetargu.

 

2. W przypadku ,gdy zasady i kryteria wyboru oferty zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy wyborze oferty najkorzystniejszej należy stosować wyłącznie te zasady i kryteria.

 

§ 32

1. Komisja przetargowa może prowadzić z każdym oferentem negocjacje dotyczące treści złożonej przez niego oferty.

 

2.Po zakończeniu negocjacji komisja zwraca się do oferentów, z którymi prowadziła negocjacje, o złożenie ostatecznych propozycji przetargowych i wybiera ofertę najkorzystniejszą.

 

§ 33

1. W przypadku złożenia ofert uznanych przez komisję przetargową za równorzędne, może ona zarządzić dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, na warunkach określonych w rozdziale II. Przetarg ustny ( licytacja ) niniejszego Regulaminu.

 

2. Komisja zawiadamia oferentów, o których mowa w ust. 1, o terminie dodatkowego przetargu.

 

3. W trakcie przetargu ustnego ograniczonego oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny.

 

§ 34

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

 

§ 35

Zarząd w imieniu komisji przetargowej zawiadamia na piśmie  uczestników przetargu o jego wyniku w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zamknięcia przetargu. Powyższe zawiadomienie dotyczy wyłącznie uczestników nieobecnych podczas ogłoszenia o wyniku przetargu przez komisję przetargową.

 

Rozdział IV. Przepisy końcowe.

§ 36

Traci moc „Regulamin organizowania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiszów”, uchwalony przez Radę Nadzorczą SM „Zawiszów” w dniu 26.01.2005r.  Uchwała Nr 778/2005.

§ 37

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą SM „Zawiszów” w dniu 19.02.2019r. - Uchwała Nr 6/2019.

 

 

Zamknij

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.