Internetowa Kartoteka Mieszkańca

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zawiszów"
ul. Kazimierza Wielkiego 16-18
58-100 Świdnica
74 852-90-49, 852-91-48
biuro@zawiszow.pl

Regulamin parkowania oraz organizacji ruchu na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiszów” w Świdnicy zlokalizowanym przy ulicy K. Wielkiego 16, 18, 20 oraz przy ulicy B. Krzywoustego 5 w Świdnicy

Regulamin
parkowania oraz organizacji ruchu
na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiszów” w Świdnicy zlokalizowanym przy ulicy K. Wielkiego 16, 18, 20
oraz przy ulicy B. Krzywoustego 5 w ŚwidnicyRegulamin niniejszy opracowano w celu poprawy warunków parkowania dla mieszkańców, poprzez wyeliminowanie parkowania pojazdów obcych, w oparciu o przepisy Ustawy- Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. ( tekst jednolity  Dz.U. z 2012 r. poz.1137 z późn. zm.) oraz przepisy Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 poz.1393  z późn. zm.).

 

§ 1.


1.Na terenie zlokalizowanym przy ulicy Kazimierza Wielkiego nr 16, 18, 20 oraz przy ulicy Bolesława Krzywoustego nr 5  w Świdnicy, obejmującym drogi wewnętrzne oraz miejsca postojowe ustanawia się strefę ruchu, o której mowa  w art. 2 pkt 16a Ustawy- Prawo o ruchu drogowym, zwaną dalej „strefą ruchu” lub „strefą”.

 

2.Strefa ruchu obowiązuje w godzinach od 19.00 do 6.00.

 

3.W strefie ruchu obowiązują przepisy ruchu drogowego oraz istnieje podstawa do interwencji Policji i Straży Miejskiej.

 

4.Na terenie strefy obowiązują ustawione tam znaki drogowe.

 

§ 2.

 

1.   Dla każdego pojazdu parkowanego w strefie ruchu wprowadza się obowiązek posiadania zezwolenia uprawniającego do  parkowania na terenie strefy, zwanego dalej „zezwoleniem”.

 

2.   Zezwolenie musi być umieszczone w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

 

3.   Posiadanie zezwolenia nie jest równoznaczne z zapewnieniem przez zarządzającego strefą miejsca postojowego dla uprawnionego pojazdu.

 

4.   Wzór zezwolenia uprawniającego do parkowania pojazdu na terenie strefy  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 3.


1. Osobami uprawnionymi do uzyskania zezwolenia są:
a) osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego ( spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu,  umowa najmu lokalu ), znajdującego się w Świdnicy przy ulicy Kazimierza Wielkiego  nr 14, 16, 18 i 20 oraz przy ulicy Bolesława Krzywoustego nr 1, 3 i 5, zwanego dalej  „lokalem”,
b) osoby zameldowane w przedmiotowym lokalu.

 

2. Na wniosek osoby wymienionej w ust. 1 pkt a) istnieje możliwość wydania zezwolenia dla  gościa czasowo u niej przebywającego.

 

3.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach  można zwracać się z wnioskiem do Zarządu Spółdzielni o wydanie zezwolenia na zasadach odmiennych niż zakłada Regulamin.


4.  Prawo  parkowania w strefie ruchu bez zezwolenia dotyczyć może wyłącznie pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb komunalnych, pojazdów  firm świadczących usługi na rzecz Spółdzielni, samochodów dostawczych i jest  możliwe tylko na czas niezbędny do  wykonania czynności technicznych, serwisowych, porządkowych, usunięcia awarii,  wyładunku itp.

 

§ 4.


Zasady wydawania zezwoleń:
1.Zezwolenie wydane będzie przez Spółdzielnię nieodpłatnie, na wniosek osoby  uprawnionej, wymienionej w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu, na dany rok kalendarzowy. Osoba ,która otrzyma zezwolenie zobowiązana jest do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 

2.W celu otrzymania zezwolenia należy przedstawić do wglądu dokument tożsamości osoby ubiegającej się o zezwolenie, ważny dowód rejestracyjny pojazdu oraz dokument uprawniający do uzyskania zezwolenia (odpis aktu notarialnego, umowa najmu lokalu). W przypadku osób wymienionych w § 3 ust. 1  pkt b należy przedstawić dokument potwierdzający zameldowanie w lokalu. Wydanie zezwolenia dla osób wymienionych w § 3 ust. 2 wymaga złożenia przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu pisemnego oświadczenia potwierdzającego istnienie okoliczności podanych w tymże przepisie.  
Zezwolenie wydaje się dla posiadaczy samochodów osobowych.

 

3. Zezwolenia będą przypisane do konkretnego pojazdu, a w ewidencji wydania zezwoleń  prowadzonej przez Spółdzielnię również do konkretnego lokalu.

 

4. Przy wymianie zezwolenia (np. w przypadku sprzedaży pojazdu) należy zwrócić Spółdzielni zezwolenie dotychczasowe.

 

5. W przypadku zagubienia dopuszcza się możliwość wydania zezwolenia zastępczego  z napisem „Duplikat”.

 

§ 5.

 

Do przeprowadzenia kontroli pojazdów w zakresie uprawnienia do  parkowania na terenie strefy upoważnieni są Straż Miejska i Policja.                        

 

§ 6.

 

1.Do obszarów w strefie objętych całkowitym zakazem parkowania i postoju należą wszystkie miejsca nieoznaczone i utrudniające komunikację w ruchu drogowym  poprzez blokadę wjazdu, zastawianie innych pojazdów lub utrudnianie przejazdu na  drodze wewnętrznej itp.

 

2. Pozostawianie w strefie pojazdów w złym stanie technicznym lub bez tablic rejestracyjnych jest zabronione.

 

3.  Na terenie strefy zabrania się ustawiania przyczep campingowych, przyczep  reklamowych  oraz parkowania samochodów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

 

4.  Na terenie strefy ruchu jest wyznaczone jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

 

§ 7.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2014r.

 

§ 8.

 

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą SM „Zawiszów” w dniu 11.06.2014r. - Uchwała Nr 15/2014.

Zamknij

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.